zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
ďťż
Gazeta Więcborska

Aktualności Tomasz Bracka

Aktualności  serwisu informacyjnego Tomasz Bracka  

Wersja do druku
Pokaż aktualności z roku:

Połączenia pasażerskie PKP wracają do Więcborka

16.06.2021

25 maja został ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla nowego połączenia kolejowego relacji: Bydgoszcz – Koronowo – Sośno – Pęperzyn – Więcbork – Sępólno Kr. – Kamień Kr. – Chojnice !

 

 25 maja został ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla nowego połączenia kolejowego relacji: Bydgoszcz – Koronowo – Sośno – Pęperzyn – Więcbork – Sępólno Kr. – Kamień Kr. – Chojnice ! Oferty na wykonanie prac można składać w Urzędzie Miejskim w Koronowie  do 28 czerwca 2021 r. do godz. 9,00.

 

Opracowanie Studium Planistyczno – Prognostycznego dla Projektu ubiegającego się o środki Programu Kolej+ dla projektu liniowego pn. Utworzenie nowego połączenia kolejowego Bydgoszcz – Koronowo – Więcbork – Sępólno Krajeńskie – Chojnice
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na Opracowaniu Studium Planistyczno Prognostycznego dla Projektu ubiegającego się o środki Programu Kolej+dla projektu liniowego pn. Utworzenie nowego połączenia kolejowego Bydgoszcz Koronowo Więcbork Sępólno Krajeńskie Chojnice.
 
 
2. Zakres zamówienia obejmuje: przedłożenie opinii/ stanowisk podmiotów/ instytucji, które będą realizowały przedsięwzięcie mogące mieć wpływ na realizacje projektu i/lub podmiotów/instytucji, które odpowiadają za zarządzanie infrastrukturą kolejową, której funkcjonowanie może mieć wpływ na realizację danego Projektu,zorganizowanie i udokumentowanie odbycia spotkań informacyjnych (konsultacyjnych) ze społeczeństwem w miejscach, w których planowana jest realizacja Projektu, o którym mowa ZP.271.1.11.2021
 
Opracowanie Studium Planistyczno Prognostycznego dla Projektu ubiegającego się o środki Programu Kolej+ dla projektu liniowego pn. Utworzenie nowego połączenia kolejowego Bydgoszcz Koronowo Więcbork Sępólno Krajeńskie Chojnic 4. w pkt 1) powyżej w celu ograniczenia lub zapobieżenia konfliktom społecznym oraz przekazaniu dokumentacji tych spotkań Zamawiającemu.
 
 
3.Opis przedmiotu zamówienia przedstawia załącznik nr 1 do SWZ.
 
 
Warunki realizacji zamówienia znajdują się w załączniku nr 2 do SWZ umowa wzór.
 
 
4. Studium Planistyczno Prognostyczne ma stanowić kompletny dokument wymagany w II etapie naboru wniosków do Programu, który będzie podstawą do dalszej realizacji Projektu zgłoszonego do Programu opisanego w Formularzu.
 
 
5. Studium Planistyczno Prognostyczne będzie stanowić podstawę opracowania przez PLK studium projektowo technicznego obejmującego:
 
 
a) wykonanie koncepcji programowo przestrzennej określającej w sposób szczegółowy zakres rzeczowy prac niezbędnych do realizacji Projektu określonych wstępnie w Studium Planistycznym wraz z określeniem wstępnych kosztów Projektu,
 
 
b) opracowanie projektu budowlanego wraz z projektem zagospodarowania terenu oraz szczegółowym kosztorysem inwestorskim,
 
 
c) pozyskanie stosownych decyzji administracyjnych. Wyniki prac poszczególnych etapów zostaną przekazane do analizy i zaopiniowania w sposób określony w § 3 ust. 9 projektu umowy (załącznik nr 2).
 
 
6. Wykonawca zobowiązany jest pozyskać we własnym zakresie i na swój koszt wszelkie dane, materiały i dokumenty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
 
 
7. Przedmiot zamówienia powinien zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wymaganiami OPZ.
 
 
8Wspólny Słownik Zamówień CPV:
 
 
71241000Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy
 
71242000Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
 
 
71240000Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowanie
 
 
71310000Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane
 
 
71312000Usługi doradcze w zakresie inżynierii konstrukcyjnej
 
 
9. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części.
 
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 
Z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia, podzielenie jego na części mogło by skutkować nadmiernymi trudnościami technicznymi lub organizacyjnymi podczas wykonania zamówienia.
 
 
Wykonanie zamówienia przeróżnych wykonawców wymagałoby koordynacji ich działań co mogłoby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia lub zwiększyć koszty realizacji przedmiotu zamówienia.
 
 
10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.
 
 
11 .Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 uPzp
 

 

12Zamawiający nie określa, zgodnie z art. 95 ust. 1 uPzp wymagań zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia.

 

ZP.271.1.11.2021 Opracowanie Studium Planistyczno Prognostycznego dla Projektu ubiegającego się o środki Programu Kolej+ dla projektu liniowego pn. Utworzenie nowego połączenia kolejowego Bydgoszcz Koronowo Więcbork Sępólno Krajeńskie Chojnic. https://platformazakupowa.pl/transakcja/462489?fbclid=IwAR2IrvE8NWM9Z-d_NMsgX8s2RaF0XjS7hdvLaP6V-830hxptiRxB0wGRkUQ

 

Polska-Koronowo: Przetarg na pracowanie studium planistyczno-prognostycznego dla projektu ubiegającego się o środki programu Kolej+ dla projektu liniowego pn. Utworzenie nowego połączenia kolejowego Bydgoszcz – Koronowo – Więcbork – Sępólno Krajeńskie – Chojnice -źródło https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:261549-2021:TEXT:PL:HTML&src=0

 

W załączeniu projekt uchwały Rady Miejskiej Koronowa przygotowany na mój wniosek Tomasza Romana Bracka na jutrzejszą sesję 26 maja 2021 r. w sprawie budowy nowego połączenia kolejowego relacji:Bydgoszcz – Koronowo – Sośno – Pęperzyn – Więcbork – Sępólno Kr. – Kamień Kr. – Chojnice !  Wartość w/w inwestycji kolejowej to 700 000 000 złotych !!!

 

Wydanie zaplanowanej na jutro uchwały poprzedziło posiedzenie Komisji  Skarg,Wniosków i Petycji RM Koronowa odbytego na mój wniosek Tomasza Romana Bracka w sprawie ogłoszenia przetargu na opracowanie dokumentacji przedprojektowej i Studium Planistyczno Prognostycznego dla budowy nowego połączenia kolejowego relacji: Bydgoszcz – Koronowo – Sośno – Pęperzyn – Więcbork – Sępólno Kr. – Kamień Kr. – Chojnice !

 

Z satysfakcją oznajmiam, że dziś doczekałem się w/w przetargu po wielomiesięcznych interwencjach w tej sprawie, u burmistrza Koronowa Pana Piotra Kaźmierskiego w Rządzie RP, Ministerstwie Infrastruktury, PKP PLK SA, UTK, Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu i po 21 latach walki o tą linię kolejową NR 240 oraz 281 , którą wspierają finansowo w tym projekcie inwestycyjnym na mój wniosek Urząd Marszałkowski w Toruniu, Miasto i Gmina Chojnice i Koronowo ! Dziękuję Panie Burmistrzu Koronowa. Dziękuję Panie Burmistrzu Chojnic. Dziękuję Urzędowi Marszałkowskiemu w  Toruniu !!!

 

Chcieć to móc, wystarczy tylko chcieć i nie blokować cennych i mądrych inicjatyw mówią to też jako były samorządowiec przełomu reprezentant nielegalnej wówczas Solidarności w Wojewódzkiej Radzie Narodowej w  Bydgoszczy w latach 1989 – 1990 r. !

 

Tomasz Roman Bracka

 

W załączeniu projekt uchwały Rady Miejskiej Koronowa przygotowany na mój wniosek Tomasza Romana Bracka na jutrzejszą sesję 26 maja 2021 r. w sprawie budowy nowego połączenia kolejowego relacji:Bydgoszcz - Koronowo - Sośno - Pęperzyn - Więcbork Sępólno Kr. - Kamień Kr. Chojnice ! Dla tej w/w linii kolejowej przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej zostanie ogłoszonych do dziś 25 maja 2021 r. w UM w Koronowie, co wynika w prost z uzasadnienia w/w uchwały, którą podejmie jutro RM Koronowa. Wartość inwestycji 700 000 000 zł - Tomasz Toman Bracka
W załączeniu projekt uchwały Rady Miejskiej Koronowa przygotowany na mój wniosek Tomasza Romana Bracka na jutrzejszą sesję 26 maja 2021 r. w sprawie budowy nowego połączenia kolejowego relacji:Bydgoszcz – Koronowo – Sośno – Pęperzyn – Więcbork – Sępólno Kr. – Kamień Kr. – Chojnice – Tomasz Toman Bracka
W załączeniu projekt uchwały Rady Miejskiej Koronowa przygotowany na mój wniosek Tomasza Romana Bracka na jutrzejszą sesję 26 maja 2021 r. w sprawie budowy nowego połączenia kolejowego relacji:Bydgoszcz - Koronowo - Sośno - Pęperzyn - Więcbork Sępólno Kr. - Kamień Kr. Chojnice ! Dla tej w/w linii kolejowej przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej zostanie ogłoszonych do dziś 25 maja 2021 r. w UM w Koronowie, co wynika w prost z uzasadnienia w/w uchwały, którą podejmie jutro RM Koronowa. Wartość inwestycji 700 000 000 zł - Tomasz Toman Bracka
W załączeniu projekt uchwały Rady Miejskiej Koronowa przygotowany na mój wniosek Tomasza Romana Bracka na jutrzejszą sesję 26 maja 2021 r. w sprawie budowy nowego połączenia kolejowego relacji:Bydgoszcz – Koronowo – Sośno – Pęperzyn – Więcbork – Sępólno Kr. – Kamień Kr. – Chojnice – Tomasz Toman Bracka
W załączeniu projekt uchwały Rady Miejskiej Koronowa przygotowany na mój wniosek Tomasza Romana Bracka na jutrzejszą sesję 26 maja 2021 r. w sprawie budowy nowego połączenia kolejowego relacji:Bydgoszcz - Koronowo - Sośno - Pęperzyn - Więcbork Sępólno Kr. - Kamień Kr. Chojnice ! Dla tej w/w linii kolejowej przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej zostanie ogłoszonych do dziś 25 maja 2021 r. w UM w Koronowie, co wynika w prost z uzasadnienia w/w uchwały, którą podejmie jutro RM Koronowa. Wartość inwestycji 700 000 000 zł - Tomasz Toman Bracka
W załączeniu zawiadomienie Rady Miejskiej Koronowa wnioskodawcy Tomasza Romana Bracka  na posiedzenie Komisji  Skarg,Wniosków i Petycji RM Koronowa odbytego na mój wniosek Tomasza Romana Bracka w sprawie ogłoszenia przetargu na opracowanie dokumentacji przez projektowej dla budowy nowego połączenia kolejowego relacji: Bydgoszcz – Koronowo – Sośno – Pęperzyn – Więcbork – Sępólno Kr. – Kamień Kr.-  Chojnice – Tomasz Toman Bracka
Wygraliśmy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zakończyły ocenę formalną wniosków zgłoszonych do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2028 roku. 79 zgłoszonych propozycji w tym zapowiadaną przeze mnie nowa linia kolejowa relacji Bydgoszcz - Koronowo - Sośno - Pęperzyn - Więcbork - Sępólno Kr - Kamień K. - Chojnice, które spełnia kryteria i cele Programu i jest zakwalifikowana do II etapu naboru,co potwierdza załączona mapa. Tomasz Roman Bracka
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zakończyły ocenę formalną wniosków zgłoszonych do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2028 roku. dla 79 zgłoszonych propozycji w tym zapowiadaną przeze mnie nowa linia kolejowa relacji Bydgoszcz – Koronowo – Sośno – Pęperzyn – Więcbork – Sępólno Kr – Kamień K. – Chojnice, które spełnia kryteria i cele programu i została zakwalifikowana do realizacji co potwierdza w/w mapa – Tomasz Roman Bracka
Mamy to 1 500 000 złotych od Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego na studium przedprojektowe dla nowej linii kolejowej relacji Bydgoszcz - Koronowo - Pęperzyn - Więcbork - Sępólno Kr. - Kamień Kr. - Chojnice w ramach Rządowego Programu Kolej Plus, a Gmina Koronowo ogłasza przetarg ! .
Mamy to po mojej interwencji 1 500 000 złotych od Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego na studium przedprojektowe dla nowej linii kolejowej relacji Bydgoszcz – Koronowo – Pęperzyn – Więcbork – Sępólno Kr. – Kamień Kr. – Chojnice, w ramach Rządowego Programu Kolej Plus- Tomasz Roman Bracka
Mamy to 1 500 000 złotych od Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego na studium przedprojektowe dla nowej linii kolejowej relacji Bydgoszcz - Koronowo - Pęperzyn - Więcbork - Sępólno Kr. - Kamień Kr. - Chojnice w ramach Rządowego Programu Kolej Plus, a Gmina Koronowo ogłasza przetarg ! .
Mamy to po mojej interwencji  1 500 000 złotych od Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego na studium przedprojektowe dla nowej linii kolejowej relacji Bydgoszcz – Koronowo – Pęperzyn – Więcbork – Sępólno Kr. – Kamień Kr. – Chojnice, w ramach Rządowego Programu Kolej Plus- Tomasz Roman Bracka
Urząd Miejski w Chojnicach popiera dofinansowanie nowej linii kolejowej relacji Bydgoszcz - Koronowo - Sośno - Pęperzyn - Więcbork - Sępólno Kr - Kamień K. - Chojnice, przyjęta przez Rząd i PKP PLK SA do programu Kolej Plus, na rzecz dofinansowania wstępnego studium planistyczno-prognostycznego dla w/w linii kolejowej. Tomasz Roman Bracka
Urząd Miejski w Chojnicach popiera dofinansowanie nowej linii kolejowej relacji Bydgoszcz – Koronowo – Sośno – Pęperzyn – Więcbork – Sępólno Kr – Kamień K. – Chojnice, przyjęta przez Rząd i PKP PLK SA do programu Kolej Plus, na rzecz dofinansowania wstępnego studium planistyczno-prognostycznego dla w/w linii kolejowej.
Tomasz Roman Bracka
Pociąg pasażerski retro z stylowym parowozem widoczny na zdjęciu wjechał 16. 04. 2018 na 134 letnią stacje PKP Więcbork i o godz. 13,35 odjechał planowo z stacji PKP Więcbork do Poznania – foto – Tomasz Roman Bracka
Pociąg pasażerski retro z stylowym parowozem widoczny na zdjęciu wjechał 16. 04. 2018 r. na 137 letnią stacje PKP Więcbork i o godz. 13,35 odjechał planowo z stacji PKP Więcbork do Poznania . Impreza kolejowa odbyła się pod patronatem medialnym gazety więcborskiej– foto – gazeta więcborska
Pociąg pasażerski retro z stylowym parowozem widoczny na zdjęciu wjechał 16. 04. 2018 na 137 letnią stacje PKP Więcbork i o godz. 13,35 odjechał planowo z stacji PKP Więcbork do Poznania. Impreza kolejowa odbyła się pod patronatem medialnym gazety więcborskiej  – foto – Tomasz Roman Bracka
Pociąg pasażerski retro z stylowym parowozem widoczny na zdjęciu wjechał 16. 04. 2018 na 137 letnią stacje PKP Więcbork i o godz. 13,35 odjechał planowo z stacji PKP Więcbork do Poznania. Impreza kolejowa odbyła się pod patronatem medialnym gazety więcborskiej– foto – gazeta więcborska
Stacja PKP Więcbork 2018 r. - foto W Drozdowski
Stacja PKP Więcbork 2002 r. – foto W Drozdowski
Kolejowy Dzień Dziecka 2018 r.  na linii kolejowej nr 281  i stacji PKP Więcbork znajdującej się na Magistrali Kolejowej Portowej BiS Północ - Południe relacji Katowice - Więcbork - Gdynia - foto Tomasz Roman Bracka
Kolejowy Dzień Dziecka 2018 r.  na linii kolejowej nr 281  i stacji PKP Więcbork znajdującej się na Magistrali Kolejowej Portowej BiS Północ – Południe relacji Katowice – Więcbork – Gdynia. Impreza kolejowa odbyła się pod patronatem medialnym gazety więcborskiej – foto Tomasz Roman Bracka
Kolejowy Dzień Dziecka 2018 r. odbył się ponownie na LK nr 281 kat B i stacji PKP Więcbork znajdującej się na Magistrali Kolejowej Portowej BiS Północ - Południe relacji Katowice - Więcbork - Gdynia!
Kolejowy Dzień Dziecka 2018 r. odbył się ponownie na LK nr 281 kat B i stacji PKP Więcbork znajdującej się na Magistrali Kolejowej Portowej BiS Północ – Południe relacji Katowice – Więcbork – Gdynia. Impreza kolejowa odbyła się pod patronatem medialnym gazety więcborskiej – foto Tomasz Roman Bracka
Kolejowy Dzień Dziecka 2018 r. na linii kolejowej nr 281 i stacji PKP Więcbork znajdującej się na Magistrali Kolejowej Portowej BiS Północ – Południe relacji Katowice – Więcbork – Gdynia – foto Tomasz Roman Bracka
test