zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
ďťż
Gazeta Więcborska

Historia 1300 letniego Więcborka

Historia 1300 letniego Więcborka

Więcbork to jedna z najstarszych osad ludzkości w Polsce i Europie istniejąca w ciągłości od tysięcy lat.  We wczesnym średniowieczu od VII wieku istniejąca jako umocniony gród. Prowadzone w latach 1964 r. -1965 r. badania archeologiczne na terenie grodu więcborskiego jednoznacznie to potwierdziły. Gród więcborski miał charakter obronny z ówczesnymi koszarami wojskowymi i mieścił się na obecnych terenach przy plaży miejskiej w Więcborku. W VII wieku był to już bardzo nowoczesny jak na tamte czasy gród obronny z wszelkimi usprawnieniami. http://muzeum.bydgoszcz.pl/wystawy/id,69

Przez tereny grodu więcborskiego przebiegał szlak bursztynowy na początku drogą wodną, a następnie lądową. Gród więcborski jako jeden z wielu został zdobyty przez Mieszka I i włączony do Państwa Polan po 960 r. Tu też należy wspomnieć, że Więcbork jest od samego początku państwa polskiego terytorialnie związany z Polską i Wielkopolską. Już niebawem wiek naszego miasta może znacznie się powiększyć, a to za sprawą kolejnych badań archeologicznych na Więcborskich kurhanach znajdujących się w okolicach grodu więcborskiego.

Kolejnym istotnym faktem jest ponad dziesięć różnych nazw Więcborka na przestrzeni minionych tysiącleci, co również świadczy o jego wiekowości. Pierwsza nazwa miasta to Wansowno kolejne to Wanszowno, Wiązowno, Wicbork, Wienzburg, Wiecborg, Wiecborg, Więcburg, Wiecborg, Więcburg, Wicburg, Wyądzburg, Vandsburg i obecna nazwa Więcbork. Pierwszymi dotychczas znanymi właścicielami miasta byli Grzymalici herbu Grzymała, którzy posiadali tu swój zamek, który znajdował się nieopodal wczesnośredniowiecznego grodu więcborskiego za plażą miejską na moich terenach rodzinnych. Natomiast na wzgórzu Świętej Katarzyny znajdował się drewniany zamek Pałuków, obecnie lasek miejski w Więcborku. Tam, też tysiąc lat temu powstał pierwszy kościół katolicki w Więcborku pod wezwaniem Świętej Katarzyny na którego miejscu do dziś wznosi się kaplica cmentarna pod tym samym wezwaniem. Te tereny stały się następnie terenami miasta Więcbork.

Przypominam, że już w 1087 r. czyli 934 lata temu Książę Władysław Herman wydał zgodę na umieszczenie rycerza w zbroi i otworzyć zamkniętą bramę herbu Grzymała ówczesnemu posiadaczowi miasta Przecławowi Grzymała herbu Grzymała za obronę Płocka przed Jaćwingami mającego w Więcborku swoją siedzibę zamkową. Od tego czasu otwarty herb Grzymała jest herbem miasta Więcbork. Za dziełem Otto Goerkie Der Kreis Flatow z 1918 roku ujawniam opis Herbu miasta Więcbork z 1087r. : ”Widmo upiorne przeszłości pozostało dotąd w waszym herbie Więcborka obronny mur w nim brama rozwarta, w bramie mąż zbrojny w szyszaku ze spuszczoną przyłbicą. Nad murem trzy wieżyce, nad niemi unoszą się trzy korony. Można by pomyśleć – brama rozwarta dla przybyszów, nad wszystkim góruje Unia troistej Rzeczypospolitej Polski, Litwy i Rusi. Herb Więcborka przywodzi najdawniejszych panów tej ziemi(….)”, czyli miasta Więcbork.

Dotychczas znana wzmianka o Więcborku pochodzi z 1107 r., z kroniki Galla Anonima, który obok Więcborka wspomina pobliski Kamień. Kolejny znany zapis w źródłach historycznych o mieście Więcbork pochodzi z 1288 r., oraz z 1348 r. Następnymi właścicielami miasta byli Pęperzyńscy herbu łodzia. W 1375 r. Domosław Grzymała Kasztelan Rogoziński sprzedał miasto Więcbork Sędziwojowi Pęperzyńskiemu. Kolejnymi właścicielami miasta byli książęta i hrabiowie Zebrzydowscy herbu Radwan, którzy posiadali tu swój drugi zamek datowany na 1496 r. zlokalizowany przy ul. Zamkowej i Biskupa Andrzeja Zebrzydowskiego w Więcborku, który potwierdzili kilka lat temu na gruncie odkrywając jego piwnice i fundamenty bydgoscy i toruńscy archeolodzy.

W latach 1558 r. -1560 r. książę Andrzej Zebrzydowski królewski biskup krakowski kapelan królowej Bony przenosi stolicę biskupa krakowskiego do więcborskiego zamku Zebrzydowskich w Więcborku. W tym roku przypada 459 rocznica od tych wydarzeń. Zwłoki biskupa Zebrzydowskiego z Więcborka do dziś spoczywają w rodzinnej kaplicy Zebrzydowskich na krakowskim Wawelu. Fresk z malowidłem wizerunku Biskupa Andrzeja Zebrzydowskiego i Prymasa Polski Andrzeja Krzyckiego z Królem Polski i Królową Boną znajduję się w więcborskim kościele Rzymskokatolickim nad ołtarzem Jezusa Chrystusa. Do najsłynniejszych Zebrzydowskich obok biskupa Andrzeja należy zaliczyć Mikołaja Zebrzydowskiego wojewodę krakowskiego od 1483 r. małżonka Elżbiety Więcborskiej, Gaspra Zebrzydowskiego, Mikołaja Zebrzydowskiego starostę Raciążskiego, Mikołaja Zebrzydowskiego wojewodę kaliskiego fundatora Kalwarii Zebrzydowskiej w Zebrzydowicach, Wojciecha Zebrzydowskiego od 1496 r. starostę żnińskiego, Kaspra Zebrzydowskiego wojewodę kaliskiego, Elżbietę z Krzyckich Zebrzydowską siostrę Prymasa Polski Andrzeja Krzyckiego, oraz Bartłomieja z Więcborka wojewodę poznańskiego który zmarł w 1378 r.

Kolejnymi właścicielami miasta byli hrabiowie Więcborscy herbu Grzymała, Smoczewscy i Graczyńscy. Następna dynastia arystokratyczna posiadająca Więcbork to Książęta i Hrabiowie Potuliccy herbu Grzymała z Więcborka, których linia rodowa wywodzi się wprost od Grzymalitów herbu Grzymała z Więcborka, począwszy od Pietrasza z Potulic. Do najsłynniejszych Potulickich należy zaliczyć księcia Aleksandra Hilarego Potulickiego starostę borzechowskiego czyli więcborskiego i nowosielskiego, a od 1754 r. Generała Majora Wojsk Koronnych oraz Kawalera Orderu Orła Białego, czy też Józefa Remigiana hrabiego Potulickiego, który był dwukrotnego Posła na Sejm Polski i wojewodę czerniechowskiego, był też dyplomatą o sekretarzem Króla Polskiego Augusta II Mocnego który 16.10.1732 r. powoła dla niego Królewskie Bractwo Strzeleckie w Więcborku, by też Kawalera Orderu Orła Białego. To samo dotyczy Jana Jakuba hrabiego Potulickiego starostę borzechowskiego czyli więcborskiego, Kaspra hrabiego Potulickiego, Michała hrabiego Potulickiego, Michała Prokopa hrabiego Potulickiego, Stanisława hrabiego Potulickiego.

W 1383 r. w kronice Janka z Czarnkowa czytamy o spaleniu miasta Więcbork podczas walk o miasto Więcbork pomiędzy Grzymalitami a Pęperzyńskimi. W 1405 r. pojawia się kolejny zapis Sędziwoja Pęperzyńskiego z Więcborka dotyczący kościoła więcborskiego i miasta Więcbork. W 1807 r. Napoleon Bonaparte włącza Więcbork do Wielkiego Księstwa Warszawskiego. Po upadku Wielkiego Księstwa Warszawskiego, Więcbork ponownie zostaje włączony w granicę powiatu złotowskiego i zaboru pruskiego. W 1830 r. miasto spłonęło w wyniku wielkiego pożaru. Natomiast 28 Lutego 1835 r. powstaję powiat więcborski z siedzibą urzędową w Więcborku, tworzą go majątki więcborskie, sępoleńskie i kamieńskie. Mieszkańcy Więcborka walczą w I Wojnie Światowej i Powstaniu Wielkopolskim, które zakończyło się zwycięstwem i wolnością dla Więcborka już 23 stycznia 1919 roku.

Swoją postawą i walecznością w zwycięskim Powstaniu Wielkopolskim  mieszkańcy Więcborka doprowadzają do włączenia Więcborka w granicę II Rzeczypospolitej, na mocy Traktatu Wersalskiego z 1919 r. Wyzwolenia Więcborka dokonał 101 lat temu 23.01.1920 r. Gen. Józef Haller i Armia Pomorze, tego dnia na więcborskim rynku odbyła się defilada wojskowa i oficjalne przekazanie władzy w mieście z rąk władz niemieckich w ręce władz Polskich. Również tego samego dnia Jan Bracka udostępnił własne domy odrodzonym po latach zaborów władzą polskim na siedzibę Urzędu Miejskiego i Poczty Polskiej.

Na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 1921r. wybrano demokratyczne władze Więcborka czyli burmistrza jego zastępce i członków magistratu wraz z radą miejską. Burmistrzem komisarycznym został powołany Pan Jan Kabat i  E. Piotrowski, a następnie po nim objął ten urząd L. Chmielnicki. Skład Rady Miejskiej pierwszej kadencji w odrodzonej Rzeczpospolitej był następujący: 1) Jan Bracka - kupiec, 2) Ignacy Pankanin - kupiec, 3) Marian Przybylski - aptekarz, 4) Antoni Barganowski - urzędnik sądowy Sądu w Więcborku, 5) Alojzy Zuchowski - kancelista sądowy w Więcborku, 6) Wilhelm Hackbarth - kupiec, 7) Jan Kabat - ogrodnik, 8) Bernard Zakrzewski - rektor szkoły powszechnej w Więcborku, 9) Franciszek Krebs - doktor medycyny więcborskiego szpitala, 10) Franciszek Młodzik - kupiec, 11) Juliusz Richter - zegarmistrz, 12) Augustyn Gondek - urzędnik kolejowy na stacji w Więcborku, 13) Franciszek Kucharski - kupiec, 14) Franciszek Korthals - robotnik kolejowy, 15) Lucjan Klimaszewski - handlarz bydłem, 16) Antoni Berndt - właściciel ziemski, 17) Aleksander Masiak - bednarz, 18) Paweł Różniak - robotnik kolejowy. Członkami magistratu czyli Zarządu Miejskiego zostali wybrani: Jan Bracka, Jan Kabat, Antoni Barganowski, Wilhelm Hackbarth. W sierpniu 1922 r. Rada Miejska wybrała stałego Burmistrza Więcborka którym został Pan Piotr Lindecki. Wybrany na 12 lat pełnił tą funkcję od 01 września 1922 r. do 31 sierpnia 1934 r. Skład Rady Miejskiej w następnych latach był następujący od 1933 r. stanowiło ją 12 radnych. Przynależność polityczną podaję według protokołu z posiedzenia Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 02 stycznia 1934 r. 1) Franciszek Młodzik - kupiec (Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem) 2) Edward Arndt - kierownik Zakładu Diakonis w Więcborku, 3) Roman Nowicki - dentysta (Stronnictwo Narodowe) 4) Józef Stasiewski - cieśla (Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem), 5) Aleksy Fojut - przemysłowiec (Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem), 6) Franciszek Krebs - lekarz, 7) Alojzy Sankowski - naczelnik poczty w Więcborku (Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem), 8) Franciszek Cieślik - rolnik (Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem), 9) Oskar Gumpert - weterynarz, 10) Aleksander Masiak - bednarz (Narodowa Partia Robotnicza), 11) Onufry Ziarnkowski - kupiec (Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem), 12) Józef Lubiński - chałupnik (Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem). Członkami magistratu czyli Zarządu Miasta Więcbork zostali wybrani: Franciszek Kucharski - wiceburmistrz, Jan Bracka - kupiec, Marian Przybylski - aptekarz, Albin Umiński - restaurator, wszyscy należący do Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem.

W latach trzydziestych minionego stulecia powstała na przedmieściach Więcborka Rezydencja Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Profesora Ignacego Mościckiego, oraz kolejne dwie rezydencje Rządu i Prezydenta II RP w zamku w Runowie Krajeńskim i Stebionku ówczesna gmina zbiorowa Więcbork. W Więcborku dochodzi do licznych wizyt Prezydenta Ignacego Mościckiego, oraz przedstawicieli ówczesnego Rządu RP z Marszałkami Polski Józefem Piłsudskim i Edwardem Rydzem Śmigłym oraz ministrami i  generalicją II RP.  W Więcborku odbywały Prezydenckie Polowania Reprezentacyjne. W tym czasie działały w Więcborku Urząd Celny, Szpital Powiatowy, Sąd Grodzki z Więzieniem, Komisariat Policji Państwowej, Straż Pożarna, Urząd Skarbowy, Dworzec i Stacja Węzłowa PKP oraz siedziba Loży Masońskiej, która mieściła się w pałacu w Sypniewie.

Obok rezydencji prezydenckiej na przedmieściach Więcborka i w zamku w Runowie Kr.  działał jeszcze pałac myśliwski Prezydenta RP Ignacego Mościckiego w Stebionku gmina Więcbork przy granicy Polsko – Niemieckiej. Warto przypomnieć, że już od 1900 r. miasto  Więcbork posiadało własny gaz miejski, oraz prąd elektryczny co dawało przeogromne możliwości rozwoju na ówczesne czasy. Z ówczesnych organizacji Polskich trzeba wspomnieć 291 letnie Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Więcborku, Towarzystwo Gimnastyczne Sokół, Towarzystwo Rodzin Katolickich, Towarzystwo Powstańców i Wojaków, Związek Hallerczyków, Związek Oficerów Rezerwy Ziemi Zachodnich, Towarzystwo Polek, Towarzystwo Szkół Ludowych.

W mieście Więcbork działały liczne polskie partie polityczne takie jak: Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem, PSL Piast, Chrześcijańska Demokracja, Chrześcijańsko-Narodowe Stronnictwo Pracy, Narodowa Partia Robotnicza i inne. W tym czasie w Więcborku działały różne związki wyznaniowe i tak w mieście działał Zakon Ewangelickich Sióstr Diakonistek utworzony w 1898r. liczący 350 osób z oddziałami w Lwowie, Warszawie i Gnieźnie był to największy zakon ewangelicki w Polsce. W mieście działał Zakon Katolickich Sióstr Franciszkanek, Zakon Misjonarzy Ewangelickich w Wituni, wówczas Witunia była terytorialnie częścią miasta Więcbork .

W Więcborku od zarania działał Kościół Katolicki obecny kościół jest już czwartym zbudowanym w tym samym miejscu w latach 1772 r. -1778 r. przez hrabiów Potulickich z Więcborka. W 1405 r. Proboszczem Parafii Więcborskiej był Aleksy (Dominus Alexisus). Jego jako ówczesnego plebana wymienił Sędziwój Pęperzyński w akcie dotacyjnym z 1405 r. dla parafii Więcborskiej. Więcbork przez długie lata był siedzibą dekanatu katolickiego, natomiast 08. 07. 1793 r. Oficjał kamieński Ksawery Józef de Trzebiatowski przenosi siedzibę Konsystorza do Więcborka, czyli Kolegiatę Rzymskokatolicką.

W mieście działała od XV w. Synagoga Żydowska, ta ostatnia wybudowana została w 1811 r. przy obecnej ul. Hallera 11 oraz dwa Zbory (kościoły) Ewangelickie, główny Zbór Ewangelicki z 1786 r. wybudowano z inicjatywy i dotacji Króla Pruskiego był to przepiękny zbór z wierzą zegarową, obiekt zniszczyli miejscowi komuniści na przełomie lat 70-tych i 80-tych minionego stulecia przerabiając go na dom kultury przy ul. Pocztowej 2. Tej barbarzyńskiej dewastacji i świętokradztwu towarzyszyły liczne protesty mieszkańców i kościoła katolickiego oraz ewangelickiego. Obiekt był perłą zabytkową najwyższej klasy muzealnej . Kolejny Zbór Ewangelicki na ul. Rybackiej powstał nieco później i zachował się do dni dzisiejszego, a obecnie przerabiany jest przez burmistrza Więcborka na centrum aktywizacji dzieci i osób wykluczonych.. W Klasztorach Ewangelickich Diakonistek w Więcborku obecnie LO i LE oraz Misjonarzy w Wituni działały kaplice klasztorne, gdzie również odprawiano nabożeństwa. Oba klasztory zostały zniszczone przez więcborskich komunistów w PRL !

Na cmentarzu parafialnym w Więcborku działała od lat 80 -tych minionego stulecia kaplica Katolicka wybudowana przez Potulickich z Więcborka w której również odprawiano nabożeństwa. Wcześniej w tym miejscu istniał Kościół Rzymskokatolicki pod wezwaniem Świętej Katarzyny, Anny i Magdaleny z dzwonem Michała Archanioła. Zresztą na tym terenie  lasku miejskiego istniało prastare miasto Więcbork z zamkiem Pałuków . Pomimo wielorodności wyznaniowej katolickiej, ewangelickiej i żydowskiej wszyscy mieszkańcy Więcbork żyli w zgodzie i wzajemnym poszanowaniu.

Ogromną manifestacją polskości i patriotyzmu w Więcborku stał się pogrzeb 13. 05. 1938 r. zmarłego 9 maja 1938 r. mojego pradziadka śp. Jana Bracka współtwórcy II Rzeczypospolitej legendarnego pierwszego prezesa 289 letniego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Więcborku i założyciela oraz sekretarza Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Więcborku oraz członka Zarządu Miasta Więcbork z ramienia Bezpartyjnego o Bloku Współpracy z Rządem Józefa Piłsudskiego, który zmarł na służbie w trakcie pełnionej kadencji. W pogrzebie uczestniczyły tysiące osób w tym najwyższe władzę Rzeczypospolitej Polskiej. Za trumną Jana Bracka obok Rodziny zmarłego szli Prezydent RP Ignacy Mościcki, Premier Rządu RP gen. Sławoj Składkowski, Marszałek Polski Edward Rydz Śmigły, przedstawiciele Wojska Polskiego z kompanią reprezentacyjną, Kurkowe Bractwa Strzeleckie z całej Polski, wraz z licznymi delegacjami władz wojewódzkich, powiatowych i miejskich Więcborka. W pogrzebie uczestniczyli żydzi, z rabinem i ewangelicy z więcborskimi pastorami Trumna z ciałem Jana Bracka była wystawiona kilka dni w więcborskim Kościele Rzymskokatolickim, z tego kościoła żegnali Jana Bracka przedstawiciele duchowieństwa z tysiącami przyjaciół i mieszkańców Więcborka i regionu na czele. Kondukt pogrzebowy prowadził więcborski dziekan i kapelan KBS Więcbork Jan Wilmowski. Jak podaje gazeta sępoleńska z maja 1938 roku takiego uroczystego i wielkiego pogrzebu z udziałem wszystkich władz świeckich i duchownych Więcbork jeszcze nie widział !!!

W tym czasie miasto Więcbork liczyło 4200 osób. W mieście i Gminie Zbiorowej Więcbork było najwięcej Polaków w całym powiecie sępoleńskim, w tym gronie była cała moja rodzina o nazwisku Bracka !!! Sytuacja polityczna była coraz bardziej napięta i doszło 01. 09. 1939 r. do wybuchu II Wojny Światowej. Mieszkańcy przygranicznego Więcborka wraz z Wojskiem Polskim postawili silny opór hitlerowskiemu agresorowi w mieście i gminie zostały wysadzone wszystkie mosty drogowe i kolejowe by zatrzymać niemieckiego agresora. To spowodowało, że w pierwszych dniach września 1939 r. powstał w Karolewie koło Więcborka jeden z pierwszych hitlerowskich obozów koncentracyjnych w czasie II Wojny Światowej w którym wymordowano 10 000 Polaków, Żydów, Niemców, obóz ten został zlikwidowany w grudniu 1939 r. W trakcie II Wojny Światowej. w zamku Rządu i Prezydenta II  RP w Runowie Kr. koło Więcborka rezydował Herman Guering i kilka razy odnotowano wizyty Adolfa Hitlera w Więcborku i Runowie. Bywali tu też Gudejan i Gebels.

Wyzwolenie Więcborka 27. 01. 1945 r. przez Armię Sowiecką okazało się kolejnym zniewoleniem i okupacją sowiecką do 1993 r.kiedy ostatni sowiecki żołnierz okupacyjny pościł Polskę. Podczas sowieckiej okupacji Polski w PRL mordowano i deportowano na Ural i Syberię licznych mieszkańców miasta i gminy Więcbork, inwigilowano duchowieństwo, podpalano domy w tym n więcborskim Rynku, gwałcono kobiety przybijano je do drzwi i wiejskich płotów. Magistrat miejski w Więcborku oprawcy komunistyczni zamienili na komendę NKWD i UB, tam też w piwnicach mordowali i torturowali mieszkańców Więcborka i okolic. Zdarzały się też egzekucję na mieście jak zamordowanie oficera AK Emila Cuprysia i Zbigniewa Madeja z AK. W Więcborku prężnie działała Armia Krajowa i antykomunistyczny ruch oporu w PRL.  W lutym i marcu 1945 r. tysiące mieszkańców Więcborka i okolic komuniści z ZSRR i PRL deportowali do obozów koncentracyjnych w ZSRR na Ural Średni do obozu zagłady w Kopiejsku i Czelabińsku, Mijas, Dynaburgu z rozkazu władz PRL oraz Józefa Stalina i Berii. Z zesłania powróciło niewielu w tym panowie Joachim Bracka, Henryk Piotrowski, Kamiński, Altman, Kozłowski, Rok, by opowiedzieć światu o tej strasznej komunistycznej zbrodni sprzed 76 lat ! Świat i władze PRL jednak milczeli o tym ponad 76 lat chroniąc do dziś przestępców stalinowskich z komunistycznej Polski rodem.

Okres powojenny to liczne represje władz komunistycznych wobec rdzennej ludności Więcborka. W grudniu 1956 r., więcborski Kościół Katolicki i plebania stają się rezydencją Biskupa Gdańskiego Karola Marii Spletta, którego komuniści z UB i NKWD bezprawnie deportowali z Więcborka i Polski 27.12.1956 r. do Diseldorfu w RFN. W więcborskim Kościele Katolickim Biskup Gdański Karol Maria Splett odprawił ostatnie msze święte w Polsce, tu też pozostawił na pamiątkę swego pobytu to co miał najcenniejsze, czyli kielich mszalny i patenę biskupa Gdańskiego. Po opuszczeniu komunistycznego więzienia przybywa do Więcborka i Runowa Prymas Polski Kardynał Stefan Wyszyński, był to okres największych represji komunistów wobec polskiego kościoła. Okres komunizmu w Więcborku to ogromne zniszczenia dóbr kultury i wielu zabytków. I tak komuniści niszczą przepiękny kościół ewangelicki na ul. Pocztowej przerabiając go na dom kultury. Zniszczony zostaję dwór Potulickich, który przerobiono na szpital, komuniści niszczą zabytkowe elewację na budynkach w centrum miasta, podpalają pałac w Runowie dzieło sztuki architektonicznej najwyższej klasy zerowej tych niepowetowanych strat jest dużo więcej.

W 1970 r. w wyniku fali protestów robotniczych na wybrzeżu która dotarła do Więcborka również w Więcborku płonie Urząd Miejski i komitet komunistycznej partii PZPR. Autorzy tych wydarzeń zostali dotkliwie ukarani przez komunistycznych przestępców. W 1975 r. nastąpiła likwidacja powiatów w tym czasie komuniści wyłączyli z granic gminy Więcbork miejscowości Sośno, Zboże, Wysoka, Świdwie, Stebionek osłabiając celowo terytorialnie i liczebnie miasto i gminę Więcbork.

Rok 1980 spowodował liczne protesty społeczne i strajki, został wywalczony protestami społecznymi Niezależny Samorządny Zawodowy Związek Zawodowy SOLIDARNOŚĆ w Więcborku. Zanim to się stało stanęły wszystkie zakłady pracy w tym Toruńskie Zakłady Metalowe Towimor w Więcborku, Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolnego Więcbork, Kolejarze i stacja PKP Więcbork, Więcborskie Zakłady Jajczarskie, Zakłady Przemysłu Drzewnego, Tapicernia, Szpital w Więcborku. ZOZ Więcbork, Lekarze, Zakład Gospodarki Komunalnej, Więcbork, Urzędy Pocztowe, Administracja Miejsko - Gmina, Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Więcbork, Sklepy, Eltor, Elwod, Nadleśnictwo, Spółdzielnia Niewidomych, Szkoły i Oświata Więcborska, PKS, SKR Witunia, Państwowe Gospodarstwa Rolne w mieście i gminie Więcbork i inne zakłady pracy. Pracowały zaledwie Policja, Pogotowie Ratunkowe, Straż Pożarna i Bloki Operacyjne Szpitala. W tym czasie powstał w Więcborku prężny podregion NSZZ Solidarność Bydgoszcz z Henrykiem Napieralskim na czele członkiem Komisji Krajowej NSZZ Solidarność.

13. 12. 1981 r. został wprowadzony nielegalnie stan wojenny w Polsce, wielu więcborskich działaczy demokratycznych zostało internowanych i osadzonych w więzieniach w tym panowie Jan Kluch, Henryk Napieralski, Wojciech Andrzejewski, rozpoczął się okres represji działaczy i sympatyków Solidarności. Już w nocy z 12 na 13. 12. 1981 r. zaczęły się w Więcborku pierwsze aresztowania, zostały zajęte przez SB, Milicję i ORMO biura NSZZ Solidarność, w Więcborku skonfiskowano wszystkie dokumenty, pieczęcie, maszyny drukarskie, zarekwirowano wszystkie sztandary więcborskich komisji zakładowych NSZZ Solidarność, które do dziś nie zostały zwrócone więcborskiej solidarności. Wprowadzona została godzina policyjna i przepustki bez których nie można był się przemieszczać do innych miast w Polsce. Wprowadzono cenzurę korespondencji włącznie z cenzurą prywatnych listów pocztowych, zostały wyłączone wszystkie zakładowe i prywatne telefony, przestały nadawań stacje radiowe i telewizyjne, wstrzymana druk prasy. Po mieście krążyły patrole milicji i ORMO na ulicach Więcborka pojawiły się czołgi i wozy opancerzone z ludowym wojskiem polskim. Wielu działaczy opozycji demokratycznej było nękanych przez SB i Milicję, zamykano ich regularnie do aresztów na 24 lub 48 godzin, to jednak nie złamało ducha walki w więcborskich działaczach niepodległościowych. Głośnym echem odbiło się skatowanie przez więcborskich milicjantów i ormowców w stanie wojennym panów Śmielińskiego i Zbonika. Podobnie było z obywatelem francuskim którego więcborscy milicjanci i SBecy skatowali do nieprzytomności i doprowadzili go do amputacji jąder, co notabene miało miejsce w więcborskim szpitalu tam SB w kitlach lekarskich też działało bardzo brutalnie. 

Za represje na tym terenie wobec działaczy demokratycznej opozycji Solidarnościowej i Federacji Młodzież Walczącej z Więcborka odpowiadał komisarz stanu wojennego kapitan bezpieki Perliński z Komendy Rejonowej Milicji Obywatelskiej w Sępólnie, którego po miesiącu zastąpił mjr. Rutkowski pełniąc tą funkcję do końca stanu wojennego. Pomimo tych represji powstał w Więcborku silny ośrodek opozycyjny NSZZ Solidarność, Konfederacji Polski Niepodległej i Federacji Młodzieży Walczącej. W mieście mieściło się centrum poligraficzne Solidarności na Pomorze i Kujawy, po domach prywatnych były rozlokowane liczne powielacze i maszyny drukarskie zdelegalizowanej przez komunistów Solidarności, które produkowały czasopisma i ulotki niepodległościowe . W tym czasie za takie działanie groziło wieloletnie więzienie i liczne represje. W mieście i gminie Więcbork ukrywało się wielu działaczy zdelegalizowanej przez komunistów Solidarności jak i wielu innych organizacji niepodległościowych. W Więcborku organizowano dużo wystąpień i demonstracji ulicznych przeciw komunistycznym władzą PRL włącznie z pochodami ulicznymi, co doprowadzało komunistycznych kacyków do szału.

Głośnym echem w Polsce odbiło się spalenie i próba wysadzenia sowieckiego pomnika wdzięczności na więcborskim Rynku w nocy 31. 12. 1988 rok w którym to sabotażu uczestniczyłem czynnie wraz z działaczami Solidarności i Federacji Młodzieży Walczącej z Więcborka, której przewodniczyłem. Wcześniej wyrwałem tablice komunistyczne PZPR z Komitetu Miejsko Gminnego PZPR Więcbork przy ul. Mickiewicza 22, które na drucie zawisły na płonącym do rana pomniku sowieckim w Więcborku z którego wcześniej odrąbałem czerwone gwiazdy. Za ten czyn wówczas w 1988 roku każdemu z nas w tym i mnie Tomaszowi Romanowi Bracka groziło wieloletnie więzienie, a nawet śmierć - źródło IPN Warszawa https://odznaczeni-kwis.ipn.gov.pl/persons/view/03aeccf8-329b-4541-85d3-a2c6c7c8b1b9?fbclid=IwAR2qT_dxxBHTt9oaTHRhtWjz64XkVwer95XWv7u5S-8M7WNEKTvQC2DQqw0  Nawet miejscowa straż pożarna nie chciała gasić płonący do rana pomnik sowieckich morderców.W połowie lat 80 - tych SB podjęło próbę porwania Tomasza Bracka i zabicia przy pałacu w Runowie Kraj. dzięki pomocy kolegów w tym Pan Pietraszewskiego nie zostałem wciągnięty przez samochód SB marki Fiat w którym SBek chwycił opozycjonistę antykomunistycznego w PRL Tomasza Bracka za rękę i chciał wciągnąc pod samochów w trakcie jazdy, co uniemożliwili koledzy Tomasza Bracka ciągnąc go za kolejną rękę doprowadzając do uwolnienia. 

Do najaktywniejszych działaczy opozycyjnych tego okresu należy zaliczyć; Pana Andrzeja Bykowskiego,  Henryka Napieralskiego, Bronisława Stranca, Andrzeja Ikerta, Ryszarda Szponarskiego, Marka Ciastonia, Anastazje Mróz, Tomasza Birkholza, Eleonorę Cybulską, Grzegorza Schwede, Wojciecha Andrzejewskiego, Ks. kanonika Tadeusza Słomińskiego, Andrzeja Chrzanowskiego, ks. Franciszka Kurowskiego, doktora Tadeusza Suszyńskiego, Rozalię Piszczek, Jana Klucha, Tomasza Romana Bracka, ks. Andrzeja Srebrzyńskiego, Marka Januszewskiego, ks. Henryka Kiedrowskiego, Franciszka Małka, Martę Bracką, Sławomira Śmielińskiego, oficera AK Wacława Zakościelnego, ks.Wiesława Herolda, Andrzeja Birkholza, więcborską siostrę zakonną Augustynę, Macieja Zbonika, Romana Świnka, Adama Holka, Andrzeja Chatłasa, oficera AK Stanisława Gębala, Renatę Bracką, Józefa Kosiniaka, Janusza Holka, Jana Grabowskiego, Z. Słomę, Stefana Wieczorkiewicza, Longina Kuicha, Marie Małek, Jana Szylkę, doktora Władysława Wójcika, Lech Bardońskiego, Jana Grabowskiego i wielu innych. W Więcborku regularnie wydawane było podziemne czasopismo solidarnościowe ''Suwerenność' i organizowaliśmy częste demonstracje antykomunistyczne Solidarności i Federacji Młodzież Walczącej, której przewodniczyłem w PRL w Więcborku.

Trzeba dziś wspomnieć o więcborskim oddziale antykomunistycznej Federacji Młodzieży Walczącej, którą tworzyli w PRL: Tomasz Roman Bracka przewodniczący, Grzegorz Schweda, Tomasz Pruszkowski, Grzegorz Krawczyk, Piotr Poterała, Piotr Losy, Mirek Murach, Jacek Kanabaj, Longin Kuich, Jerzy Mitura, Mirosław Begiert, Tadeusz Meina, Piotr Januszewski, Piotr Zieliński, Darek Berent, Zdzisław Weber, Jacek Mikołajczak, Barbara Leśniewska, Tomasz Holka, Mariusz Weber i inni. Prawie wszyscy wyżej wymienieni zostali odznaczeni honorową odznaką działacza Federacji Młodzieży Walczącej po postanowieniu prezesa SFMW w Gdańsku w 2016 r. Przypominam, że już w stanie wojennym w 1982 roku ja Tomasz Roman Bracka pisałem na murach kamienicy na ul Ogrodowej w Więcborku z Piotrem Losy napisy zakazane Solidarność, za co wówczas groziło wieloletnie więzienie.

W 1983 r. komunistyczne władzę Więcborka obchodzą fikcyjne 600 lecie Więcborka mając pełną świadomość, że miasto jest bynajmniej starsze o 300 lat. W tej farsie uczestniczyli czołowi działacze komunistyczni stanu wojennego w tym gen. Czesław Kiszczak i członek KC PZPR Waldemar Świrgoń, wraz z całą bydgoską kawalerią postkomunistyczną. Na domiar złego obchodzona przez nich rocznica 600 lecia to rocznica spalenia miasta czyli ''pentus dewastatus'' podczas wojny z 1383 r. pomiędzy Grzymalitami a Pęperzyńskimi o tereny miasta Więcbork, precyzyjnie piszę o tym Janek z Czarnkowa w swojej kronice z 1383 r.

W 1989 r. Polska odzyskuję niepodległość, a wraz z nią Więcbork. W Więcborku powstaje 23. 04. 1989 r. więcborski Komitet Obywatelski NSZZ Solidarność, który zakładają: Jan Kluch, Marek Januszewski, Bronisław Stranc, Andrzej Bykowski, Ryszard Szponarski, Andrzej Chatłas, Tomasz Bracka, Jan Grabowski, Janusz Holka, Maria Górska, Józef Kosiniak, Kazimierz Wilczyński, Z Słoma i inni. Przewodniczącym został wybrany pan Marek Januszewski. Największym wyróżnieniem dla antykomunistycznej opozycji z Więcborka staję się powołanie w 1989 r. mnie Tomasza Roman Bracka na członka Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy jak przedstawiciela nielegalnej jeszcze Solidarności. Nieco później profesor Robert Głębocki z Więcborka zostaję pierwszym demokratycznym Ministrem Edukacji z Więcborka w Rządzie RP Jana Bieleckiego.

Okres od obalenia komunizmu to największy rozwój w powojennej historii miasta i gminy Więcbork, który notabene trwa do dziś. W 1993 r. 1998. 2001r. Sejm RP powołuję powiat więcborsko-sępoleński, który bezprawnie zablokowała Rada Ministrów RP w 1998 r., przy udziale ówczesnych burmistrzów Więcborka i Sępólna Kr. i który to powiat bezprawnie blokuję do dziś starostwo i Rada Powiatu w Sępólnie Kr. Już czas najwyższy przerwać ten gwałt na demokracji i gminie Więcbork. Warto dodać, że Rada Ministrów RP do dziś wyraża zgodę na jego przywrócenie w tym celu wymagane są stosowne uchwały Rady Powiatu w Sępólnie Kr akceptujące Powiat więcborsko-sępoleński.

Decyzją Wojewody Bydgoskiego z 1998 r., zostaję powołany Krajeński Park Krajobrazowy z siedzibą urzędową w Więcborku, jest to największy park krajobrazowy w województwie kujawsko - pomorskim i trzeci co do wielkości w Polsce, składający się z gmin Więcbork, Kęsowo, Sępólno Kr., Sośno, Mrocza. W 2002 r. Papież Jan Paweł II przyjmuję z rąk Tomasza Bracka honorowe obywatelstwo Miasta i Gminy Więcbork przy niechęci ówczesnych władz Więcborka, które od 1999 r. nie chciały wykonać podjętej uchwały o nadaniu Jego Świątobliwości honorowego obywatelstwa miasta i gminy Więcbork.

21 lat temu 23 marca 2020 r. Święty Jan Paweł II przyjął z moich rąk Tomasza Roman Bracka Honorowe Obywatelstwo Więcborka w Watykanie. W załączonym linku dokument przyjęcia Honorowego Obywatelstwa Więcborka 23 marca 2002 r. z moich rąk przez Świętego Jana Pawła II, z błogosławieństwem dla mnie i moich współpracowników oraz Rady Miejskiej Więcborka. Pomimo wejścia w życie uchwały Rady Miejskiej Więcborka w tej sprawie już w 1999 roku do 2002 roku postkomunistyczne władze Więcborka szydziły sobie z Papieża Polaka Jana Pawła II nie wykonując pomimo licznych wezwań z moje strony własnej uchwały w tej sprawie .

To plugawe zachowanie więcborskich władz w tym ówczesnego burmistrza i radnych zmotywowało mnie do wzięcia sprawy we własne ręce i wykonanie tej uchwały, co stało się faktem 21 lat temu 23 marca 2002 r. Po tym przedstawiciele Więcborka udali się na wycieczkę do Castel Gandolfo pomijając moją osobę na audiencje ogólną z honorowym obywatelem Więcborka Janem Pawłem II  wedle wskazań w załączonym dokumencie myląc nawet Matkę Boską Więcborską z Matką Boską Krajeńską, którą wręczyli Ojcu Świętemu.- źródło http://gazetawiecborska.eu/aktualnosci/2020/03/18-lat-temu-jan-pawel-ii-przyjal-z-moich-rak-tomasza-bracka-honorowe-obywatelstwo-wiecborka/

21 lat temu 11. 11. 2002 r. ja Tomasz Roman Bracka dokonałem reaktywacji 291 - letniego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Więcborku i zostałem jego pierwszym prezesem w III RP w dwóch kadencjach, a w 2011 r. królem 289 letniego KBS Więcbork Janem Tomaszem I, bractwo działa do dnia dzisiejszego. W 2004 r. w Więcborku zorganizowano Ogólnopolskie Igrzyska Olimpijskie sportowców zrzeszenia LZS w sportach letnich Ateny 2004 r. Obecny Więcbork to miejscowość turystyczna z licznymi pałacami, hotelami, motelami, pensjonatami i kilkunastoma ośrodkami wczasowymi i gospodarstwami agroturystycznymi położonymi wokół czterdziestu więcborskich jezior i sześciu rzek otoczonych licznymi lasami i wzgórzami morenowymi. W mieście działają szkoły Licealne, Techniczne, Zasadnicze Zawodowe, Policealne. Od 360 lat działają tu szkoły powszechne, oraz gimnazjum i szkoła podstawowa. W mieście od lat działa przedszkole wraz Placówką Opiekuńczo Wychowawczą, Domem Środowiskowym i Państwowym Domem Pomocy Społecznej w Suchorączku .

Więcbork posiada nowoczesną oczyszczalnie ścieków, własne wodociągi, stację energetyczną, elektrociepłownie, centralę telefoniczną.  W mieście działają zakłady pracy największe z nich to Więcborskie Zakłady Metalowe Wizamor, Gabi Bis, SBN,  Krzysztopol, Bemix, Nadleśnictwo Runowo, ZUE Grabiński, Kawiko, Szpital Powiatowy, ZGK, BS Więcbork, Oświata więcborska, PHU Seydak, Ronet, Nadleśnictwo Runowo, SBN, Gabi Meble.

Więcbork ma doskonałą bazę sportową, która składa się z miejskiego stadionu lekkoatletycznego, dwóch boisk piłkarskich. Miasto posiada hale widowiskowo sportowe, siłownie byłego I ligowego Klubu KS Grom Więcbork, tor motocrossowy,  pola do piłki plażowej i tor regatowy na jeziorze więcborskim, którego powierzchnia to 210 ha. W mieście istnieją dwa boiska wielofunkcyjne, dwa korty tenisowe, strzelnica sportową, ślizg wodny dla dzieci. Powstały też nowoczesne chale sportowe, są tu liczne wypożyczalnie sprzętu wodnego i rowerów. W pobliskim pałacu w Runowie powstał basen kryty, spa jacuzzi i geotermia lecznicza.

W mieście funkcjonują instytucję powiatowe w tym Szpital Powiatowy i Pogotowie Ratunkowe, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Policja, Straż Pożarna, Powiatowy ZOZ, Powiatowy Orzecznik Niepełnosprawnych, Centrum Edukacyjne w Więcborku. Przez Więcbork przebiegają trzy drogi wojewódzkie, do niedawna drogi krajowe w kierunku Złotowa, Nakła, Mroczy, Bydgoszczy, Chojnic, Tucholi, Wyrzyska, Piły, Szczecina, Poznania, Gdańska, Sępólna Kr, W mieście przecinają się dwie linie kolejowe relacji Świecie - Więcbork - Złotów oraz Oleśnica - Gniezno - Nakło -  Więcbork  - Chojnice, jest tu stacja węzłowa i dworzec PKP. Przez Więcbork przebiega też magistrala kolejowa BIS Północ - Południe. Do Więcborka można dojechań z wszystkich stron Polski. Od kilku lat działa w mieście nowy dworzec autobusowy PKS przy ul Gdańskiej.

W Więcborku działają następujące obiekty sakralne: Sanktuarium Matki Boskiej Królowej Więcborskiej w kościele rzymskokatolickim, kaplice katolickie w klasztorze Sióstr Franciszkanek oraz w szpitalu powiatowym i na cmentarzach parafialnym i komunalnym. W gminie Więcbork działają zabytkowe kościoły katolickie w Runowie Krajeńskim, Pęperzynie, Sypniewie, Zabartowie i Zbożu. Również  w PDPS Suchorączek działa kaplica katolicka. Miasto i gminę Więcbork tworzą: miasto Więcbork, oraz wsie sołeckie Borzyszkowo, Czarmuń, Dalkowo, Frydrychowo, Górowatki, Jastrzębiec, Jeleń, Lubcza, Nowy Dwór, Pęperzyn, Puszcza, Runowo Krajeńskie, Suchorączek, Śmiłowo, Witunia, Wymysłowo, Zabartowo, Zakrzewek, Zakrzewska Osada, Zgniłka, oraz wsie niesołeckie Adamowo, Dąbie, Dorotowo, Dwanaście Apostołów, Karolewo, Katarzyniec, Klementynowo, Młynki, Runowo Młyn, Stara Lubcza, Werski Most, Wilcze Jary.

Burmistrzami Więcborka od 1920 r., byli: 1) Jan Kabat 2) E. Piotrowski (komisaryczny), 3) L Chmielnicki (komisaryczny), 4) Piotr Lindecki, 5) Franciszek Kucharski. Okupacja hitlerowska funkcję Burmistrza Więcborka pełnił 6) Erich Goede, a jego odpowiednikiem w obwodzie urzędowym Więcbork wieś był Wilhelm Lenz. Burmistrzowie w PRL od 1945 r. 7) Jan Siuda (komisaryczny), 8) A Woźniak, 9) Danielek. Komunistyczne władze PRL zlikwidowały urząd burmistrza i powołano w to miejsce urząd naczelnika. Naczelnikami Więcborka byli: Franciszek Zieliński, Franciszek Posieczek, Leszek Tumiński, Ksawery Niemczyk. Burmistrzowie w III RP cdn 10) Andrzej Chrzanowski, 11) Andrzej Marach, 12) Paweł Toczko, 13) Waldemar Kuszewski (obecnie urzędujący).

Przepiękne krajobrazy i walory turystyczne Więcborka, oraz czterdzieści więcborskich jezior połączonych pięcioma rzekami spowodowały masową rozbudowę infrastruktury turystycznej miasta i gminy Więcbork. Nasze miasto i gminę odwiedza rocznie kilkadziesiąt tysięcy turystów i gości. W latach 2012/13 r. Więcbork doczekał się kompleksowej przebudowy Rynku i plaży miejskiej budową nowego molo widokowego i nowoczesnym kompleksem sportowo - wypoczynkowym. To samo dotyczy gruntowej przebudowy infrastruktury w lasku miejskim z odbudową strzelnicy i kawiarenki brackiej.  Na plaży miejskiej w Więcborku wykonano szereg inwestycji w tym budowę kortu tenisowego, pomieszczeń socjalnych, sanitarnych i gastronomicznych, wybudowano dwa pola do piłki plażowej położono nową nawierzchnię plaży miejskiej zamontowano stylowe latarnie, oraz wybudowano nowe miejsca parkingowe.

W ostatnich latach powstał Orlik 2012, nowe rondo przy ul. Gdańskiej i Wyzwolenia, nowe targowisko miejskie, nowe plaże w Śmiłowie i Lubczy. Kolejne mola i wypożyczalnia sprzętu wodnego powstały na plaży w Więcborku i na Promenadzie. Rozbudowany został za 80 mln szpital powiatowy w Więcborku. Powstały  liczne obiekty turystyczne i wędkarskie ze stanicą PZW w Więcborku. Przebudowano więcborską promenadę i zamontowano nowe latarnie oraz ławeczki. Powstało nowe rondo przy ul. Gdańskie i  przy ul. Wyzwolenia. W Sypniewie wybudowano nowoczesną salę gimnastyczną. Skanalizowano ściekowo cały Więcbork, Witunię i Sypniewo oraz inne miejscowości gminy Więcbork. To samo dotyczy budowy ponad 200 km nowych wodociągów w gminie Więcbork. Pojawiły się liczne place zabaw oraz wyremontowano świetlice wiejskie. Nowa świetlica wiejska powstanie niebawem w Wituni. Za ponad 3 mln zł. powstała nowa sala gimnastyczna   przy SP nr 1 w Więcborku

Zmodernizowano stację wodociągów miejskich, wznowiono przewozy pasażerskie i towarowe na stacji PKP Więcbork, Przeprowadzono remonty budynku dworca PKP Więcbork i dwóch nastawni kolejowych WB i WB1 wyremontowano teren stacji i torowiska na stacji PKP Więcbork i LK Nr 281 po mojej skutecznej interwencji w UTK, PKP i w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. W mieście i gminie pojawiły się nowe chodniki i ulice z licznymi obiektami sportowymi. Rozbudowany został cmentarz komunalny w Więcborku, gdzie pojawiły się nowe latarnie i alejki polbrukowe z nowymi parkingami. Zrekultywowano więcborskie wysypisko śmieci w Dalkowie. Wyremontowano budynki szpitalne, oświaty i gminne w  tym MOPS, MGOK, UM Więcbork. Po mojej skutecznej walce jest pozytywna decyzja władz wojewódzkich w Toruniu na rzecz budowy obwodnicy dla miasta Więcbork na którą przyznano 26 mln zł. Wybudowany został nowy szpital powiatowy w Więcborku, który doposażono w nowe sprzęty medyczne za dziesiątki milionów złotych. Natomiast stary szpital przeszedł gruntowną rewitalizację z wszystkimi obiektami szpitalnymi. To samo dotyczy budowy w 2017/2018 r. na mój wniosek w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu i ZDW Bydgoszcz nowego ronda przy cmentarzu komunalnym przy DW 241 i 242 oraz nowego skrzyżowania przy DW 241 I 189 przy ul. Wyzwolenia,  Złotowskiej i Hallera w Więcborku, które powstało w 2022 roku wraz z nową drogą wojewódzką od Więcborka przez Sypniewo do Złotowa .

Po mojej skutecznej interwencji, u Pani Premier RP Beaty Szydło i u Ministra Energii  w 2016 i 2017 r. zapadła pozytywna decyzja o gazyfikacji ziemnej Więcborka za 100 000 000 złotych przez Polską Spółkę Gazownictwa na jej  koszt.Realizacja inwestycji nastąpi do 2023 roku !!!  PKP PLK SA wznowi stałe połączenia osobowe na linii kolejowej PKP PLK SA Nr 281 w Więcborku. Decyzja w tej sprawie została podjęta na mój wniosek u Pani Premier Beaty Szydło przez Ministra  Budownictwa i Infrastruktury, który w Rozporządzeniu z dnia 8 grudnia 2016 r. wpisał na mapy PKP PLK SA  całą linię kolejową PKP PLK SA Nr 281 relacji Oleśnica - Więcbork - Chojnice, jako codzienną pasażerską linię kolejową o znaczeniu międzynarodowym i wojewódzkim. Zakończyła się w 2020 r.  budowa nowej siedziby Krajeńskiego Parku Krajobrazowego w Więcborku w starej remizie przy ul. Strzeleckiej.  Planowana jest rekonstrukcja więcborskiego grodu z VII w., oraz zabudowa i osuszenie Lupinku. W mieście powstały kolejne zakłady pracy Gabi BiS i SBN, Ronet .

W 2020 roku powstało nowe molo na jeziorze więcborskim otoczone fontanną  wodną przy więcborskiej promenadzie. Również w 2017 roku wykonano budowę kanalizacji ściekowej w całym Runowie oraz przy ul. Wyzwolenia i Rodziny Ulmów w Więcborku. Trwa dalsza standaryzacja więcborskiego szpitala za kolejne miliony złotych. Zakończono budowę dwóch domów dziecka w okolicach szpitala. Remontu i termoizolacji  doczekała się elewacja MGOK, w planach jest też modernizacja więcborskiego kinoteatru. Trwa też przebudowa kościoła ewangelickiego na ul. Rybackiej w Więcborku na centrum aktywacji dzieci i osób ułomnych psychicznie. Przy Urzędzie Miejskim powstał nowoczesny dom dzienny dla seniorów z parkingiem.

Nowe nawierzchnie chodnikowo - asfaltowe pojawiły się na Bydlęcym Rynku, ul. Parkowej, Strzeleckiej, Dolnej, Stary Rynek, Wojska Polskiego, Cichej, Pomorskiej, Dworcowej, Orlej, Słonecznej. Władysława Łokietka, Ignacego Krasickiego, Alei 600- lecia, Pocztowej, Gdańskiej, Krótkiej,   Wodnej, Potulickich, Ogrodowej, Powstańców Wielkopolskich, Brzozowej, Bolesława Chrobrego, Pomorskiej, Bolesława Krzywoustego, Krajeńskiej, BoWiD,  Wyzwolenia, Hallera, Kościuszki, Lipowej, Kasztanowej, Tadeusza Suszyńskiego, Lipowej, Krajeńskiej, Świerkowej, Wierzbowej, Bractwa Kurkowego, Plażowej, Słonecznej, Targowej, Wojska Polskiego, Kwiatowej, Promenadzie,  oraz przy ul. Złotowskiej i Runowskiej w Wituni co osobiście wywalczyłem w UM Toruń i ZDW Bydgoszcz. Kolejne nowe chodniki i ulice pojawiły się w 2022 roku na ulicach Szlaku Bursztynowego, Pomorskiej i Leszka Białego w Więcborku. W mieście i gminie Więcbork pojawiło się ponad 400  nowych latarni ulicznych z czego w samym Więcborku 300 latarni. Niestety nadal w Więcborku brakuje 100 latarni na ciemnych ulicach i kolejne 100 w gminie Więcbork !

Więcbork to także miejsce licznych koncertów znanych gwiazd polskiej estrady wstępowali tu między innymi: Jan Kiepura, Ewa Bem, Anna Jantar, Alibabki, Joachim Perlik, Irena Jarocka, Andrzej Zaucha, Halina Frąckowiak, Andrzej Dobber, Hanka Bielicka, Grażyna Łobaszewska, Joanna Zagdańska, Jarosław Śmietana, Jerzy Kamas, Zbigniew Namysłowski, Andrzej Rybiński, Roma, Stachurski, Big Cyc, Kobranocka, Żuki, T-Love, Enej, Robert Janowski, Leszcze, Jerzy Kryszak, Jorgo Skolias, Ryszard Rynkowski, Jan Pietrzak, Karin Stanek, Vox, Krzysztof Krawczyk, Norbi, Zajazd, Tadeusz Drozda, Elita, Marcin Daniec, Alosza Andrejew, Aventauer, Mariusz Lubomski, Pabieda, Qvo Vadis, DKD, Krzysztof Daukszewicz, Wały Jagiellońskie i Rudi Shubert, Mrozu, Eldo, Cytrus, Bank, Bohdan Smoleń, Danuta Ring, Krzysztof Respondek, Jacek Cygan, Veegas, Góralska Hora, Pieczarki, Róże Europy, Kasia Sobczyk, Urszula Sipińska, Hades, OSTR, Leonard Luther, Boys, Pectus, Czesław Śpiewa, Grzegorz Turnau, Tortilla, Damian Holecki, Boys, The Postman, Mesajah, Teresa Werner, Mariusz Kalaga, Andrzej Grabowski, Tomasz Bracka, Zenek Martyniuk, Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz, Andrzej Piaseczny, Mietek Szcześniak, Natalia Niemen, Magda Steczkowska, IRA, Marek Piekarczyk, Krzysztof Kiliański, Orkiestra Salonowa Moderato pod batutą Orlina Bebenowa, Orkiestra Symfoniczna z Poznania, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Pomorskiej z Bydgoszczy. W Więcborku przez wiele lat odbywał się międzynarodowy festiwal poetycki Pobocza.

Znani politycy którzy odwiedzili Więcbork w okresie II RP: Marszałek RP Józef Piłsudski, Marszałek RP Edward Rydz Śmigły, Prezydent RP Ignacy Mościcki, Premier RP gen. Sławoj Składkowski, gen. Józef Haller, Premier RP Janusz Jędrzejewicz, gen. Kazimierz Sosnkowski, główny komisarz Policji Janusz Jagrym - Maleszewski, szef kancelarii prezydenta RP płk. Jan Głogowski, szef departamentu kawalerii Ministerstwa Spraw Wojskowych płk. Janusz Korcz, dyrektor lasów państwowych Teofil Lorkiewicz, Minister Spraw Wojskowych gen bryg. Zbigniew Kasprowicz.

Okupacja hitlerowska Herman Guerig, Adolf Hitler, gauleiter i namiestnik Pomorza Gdańskiego Albert Forster,  Gebels,  Gudejan.

Okupacja komunistyczna PRL Premier Piotr Jaroszewicz, Minister Sportu Aleksander Kwaśniewski, Premier i Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji gen. Czesław Kiszczak, Waldemar Świrgoń, Prymas Polski Kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Polski Józef Glemp.

Znani politycy odwiedzający Więcbork w III RP: Minister Budownictwa Aleksander Paszyński, Lech Kaczyński, Minister Oświaty Robert Głębocki, Minister Ochrony Środowiska Antoni Tokarczuk, Marszałek Senatu Andrzej Stelmachowski, Prezes PSL i Prezes NIK Janusz Wojciechowski, Minister Rolnictwa Wojciech Mojzesowicz, Wicepremier Rządu RP Andrzej Lepper, Minister Sportu Grzegorz Schreiber, Minister Spraw Zagranicznych Radek Sikorski, Minister Zdrowia Ewa Kopacz, prof Krystyna  Pawłowicz, Wiceminister MON Bartosz Kownacki, Poseł Tomasz Latos, Poseł Kosma Złotowski, Wiceminister Sportu Grzegorz Schreiber  Marszałek Województwa Kujawsko Pomorskiego Piotr Całbecki, Premier RP Leszek Miller, Marszałek Senatu RP Jan Wyrowiński, Komisarz UE Janusz Lewandowski,  Prezydent Polski Bronisław Komorowski z małżonką Anną Komorowską 12. 11. 2014 r., oraz wielu wojewodów bydgoskich i kujawsko pomorskich w tym Ewa Mes i Mikołaj Bogdanowicz. Natomiast 28 lipca 2018 r. odwiedził Więcbork Minister Rolnictwa RP Jan Krzysztof Ardanowski. W dniu 8 stycznia 2019 r. przybył do Więcborka w drodze do Człuchowa  Prezydent Polski dr Andrzej Duda z którym tego dnia się spotkałem po odznaczeniu mnie przez Pana Prezydenta Andrzeja Dudę Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, drugim najwyższym orderem po Orderze Orła Białego. W dniu 7 lipca 2020 r. Więcbork odwiedził Premier RP Mateusz Morawiecki w roku 100 lecia odzyskania przez Więcbork niepodległości i spotkał się na Rynku z mieszkańcami miasta.

Należy niezwłocznie odbudować 110 letnią zabytkową linię kolejową nr 240 relacji Złotów - Więcbork - Świecie n/Wisłą, którą bezprawnie rozebrało PKP SA Gdańsk w 2015 roku wbrew woli PKP PLK SA i Ministerstwa Infrastruktury !!! Powyższa linia kolejowa nr 240 została wpisana na mój wniosek w 2014 roku do rejestru zabytków RP na całym odcinku. Zgodnie z decyzją Rządu RP i PKP PLK SA ta linia kolejowa zostanie w części odbudowana w ramach nowego połączenia Kolejowego relacji Bydgoszcz - Koronowo - Więcbork - Sępólno Kr. - Kamień Kr. - Chojnice w ramach programu rządowego Kolej Plus co zatwierdzono 24 listopada 2020 r.   !!! Należy ponownie włączyć do Więcborka wyłączone bezprawnie z granic miasta przez komunistów w 1975 r więcborskie tereny w Wituni i Dalkowie na rzecz dalszego rozwoju miasta Więcbork.

To co zrobiłem bezinteresownie dla Polski w tym Bydgoszczy i Więcborka na przestrzeni minionych lat mojej działalności publicznej i antykomunistycznej w Polsce, tego nie zrobił żaden burmistrz, radny i starosta do dnia dzisiejszego ! Przypomnę, że jestem skutecznym inicjatorem w WINB Bydgoszcz przebudowy i legalizacji trzech dróg wojewódzkich nr 241 na odcinku Nakło - Więcbork - Tuchola , nr 189 na odcinku Więcbork - Sypniewo - Złotów i nr 242 na odcinku Więcbork - Runowo Kr - Łobżenica. Jestem inicjatorem i wywalczyłem z budową nowego ronda w Więcborku przy cmentarzu komunalnym przy DW 241 i 242 oraz przebudowy ulic Mickiewicza i Pocztowej DW 241 te inwestycje zostały już wykonane przez ZDW Bydgoszcz. Jestem inicjatorem budowy kolejnego ronda przy zbiegu ulic Pocztowej i Mickiewicza w Więcborku przy DW 241 oraz nowego skrzyżowania u zbiegu DW 241 i 189 w Więcborku przy ul. Złotowskiej, Wyzwolenia i Hallera . 

Po mojej skutecznej interwencji w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu i ZDW Bydgoszcz, przy nakazie pokontrolnym WINB wywołanym na mój wniosek, powstała w 2019 r. nowa droga asfaltowa DW 242 na odcinku Więcbork - Runowo Kr z wymianą chodników i nawierzchni asfaltowej w Runowie Kr przy DW 242. Natomiast w 2023 r, na całej drodze wojewódzkiej nr 242 powstanie nowa nawierzchnia asfaltowa.

To samo dotyczy wywalczonej przeze mnie przy wsparciu nakazów pokontrolnych WINB Bydgoszcz przebudowy całej drogi wojewódzkiej nr 189 relacji Więcbork - Sypniewo - Kujan - Złotów. Dla tej inwestycji jest już wykonana dokumentacja techniczna z pozwoleniem na budowę oraz tymczasowa organizacja ruchu na czas budowy w 2024 r. W ramach tej inwestycji powstanie w 2024 r. nowe skrzyżowanie, które wywalczyłem w UM w Toruniu i ZDW Bydgoszcz przy DW 189 i 241 w Więcborku oraz przebudowa całej DW nr 189 w kolejnych latach.

Doprowadziłem z WINB Bydgoszcz i UTK Warszawa do legalizacji i remontów z wszystkich mostów i przejazdów kolejowych na linii kolejowej nr 281 Oleśnica – Więcbork – Chojnice oraz do oczyszczenia całej LK nr 281 z wymianą tysięcy podkładów !!! Doprowadziłem z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Bydgoszczy oraz przy wsparciu WINB Bydgoszcz i PKP SA do remontu dachu Dworca PKP Więcbork z budową nowych rynien i kominów co stało się w 2018 r. Również z powyższymi urzędami doprowadziłem do remontu wieży ciśnień PKP Więcbork i dwóch nastawni WB i WB1 w Więcborku w 2019 r. co po zakończonym przetargu w PKP PLK SA stało się faktem.

Wywalczyłem w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu niespełna milion złotych na studium wykonalności dla obwodnicy Więcborka i 26 000 000 zł na jej budowę ! Wywalczona przeze mnie budowa obwodnicy Więcborka została zatwierdzona do wykonania przez Sejmik Województwa Kujawsko Pomorskiego. Drugi załącznik pozycja nr 2.2.5 IW – Budowa obwodnicy Więcborka – opracowanie STEŚ – Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 500 000 zł. zatwierdzona kwota do wykorzystania w 2019 r. https://bip.kujawsko-pomorskie.pl/uchwala-nr-v9819.../ Przetarg na budowę wywalczonej przeze mnie Obwodnicy Więcborka ogłosił jZWD Bydgoszcz 27. 09. 2019 r. https://platformazakupowa.pl/transakcja/260156

Przetarg na budowę wywalczonej przeze mnie obwodnicy Więcborka został rozstrzygnięty 31. 10. 2019 r. w Zarządzie Dróg Wojewódzkich Bydgoszcz i wygrała, go firma ARCHIDROG Witold Orczyński z Poznania, która już wykonała prace związane z pierwszym etapem budowy obwodnicy Więcborka i wykonała trzy warianty przebiegu obwodnicy Więcborka przez Witunie i z ominięciem Wituni ! Zgodnie z moją wolą wnioskodawcy i inicjatora tej inwestycji budowa obwodnicy Więcborka nie obciąża groszem finansów miasta i gminy Więcbork, a pierwsza łopata przy budowie obwodnicy Więcborka z trzema rondami i parkingiem z wagą  dla tirów zostanie wbita w 2024 roku !!!

To samo dotyczy gazyfikacji ziemnej Więcborka, która rozpocznie się z mojej inicjatywy w 2023 roku. W ramach tej inwestycji powstanie 19 kilometrów nowych rur gazowych w mieście Więcbork oraz nowa nawierzchnia asfaltowa na ulicach Hallera i Wyzwolenia w Więcborku. W 2020 r. roku została zgłoszona do Rządowego Programu Kolej Plus i zatwierdzona 24  listopada 2020 r. przez Rząd RP i PKP PLK SA budowa nowej linii kolejowej dla przewozów pasażerskich PKP relacji Bydgoszcz - Koronowo - Sośno - Pęperzyn -  Więcbork-  Sępólno Kr, - Kamień Kr,-  Chojnice. Wartość inwestycji 500 000 000 zł.

Po wydaniu decyzji środowiskowej dla obwodnicy Więcborka w 2023 r. nastąpi opracowanie dokumentacji technicznej z pozwoleniem na budowę dla obwodnicy Więcborka z trzema rondami i parkingiem dla tirów omijającą wieś Witunia, a od 2023 r. budowa obwodnicy na gruncie. 

Obwodnica Więcborka o której wszyscy marzyliśmy 78 lat stała się faktem, a jej długość będzie wynosiła 5, 6 kilometra! Przypominam, że o obwodnicę Więcborka walczyłem w osamotnieniu 20 lat i się w końcu doczekałem z wieloma moimi wyborcami, którzy po ostatnich wyborach samorządowych wybrali mnie czwartą osobą w mieście i gminie Więcbork pod względem ilości oddanych na mnie głosów jako kandydata na burmistrza Więcborka. Żaden radny miejski obecnej kadencji nie uzyskał tak dużego poparcia jak ja dzięki państwa głosom i za to państwu w ten skromy sposób podziękowałem .

Doprowadziłem do legalizacji i naprawy wszystkich mostów w mieście i gminie Więcbork jako inicjator tej czynności z WINB Bydgoszcz i PINB w Sępólnie Kr, to samo dotyczyło oczyszczenia koryt rzeki Orla. Właśnie po mojej skutecznej interwencji w WINB Bydgoszcz i odbytej na mój wniosek niejednej kontroli zakończył się remont generalny zabytkowego wodospadu z mostem w Runowie Młyn i mostu PKP na LK 240 przy ul. Górnej w Więcborku !!! To samo dotyczy przebudowy liczny dróg gminnych w Więcborku po nakazach pokontrolnych PINB wywołanych na mój wniosek dla 120 ulic w MiG Więcbork. Po tych nakazach w 2019 r. i 2020 r. wyremontowane i przebudowane zostały kolejne ulice w Więcborku w tym ul. Dworcowa, Strzelecka, Słoneczna i Wojska Polskiego, Runowska w Wituni, a w tym roku przebudowana zostaną ulice Szlaku Bursztynowego, Leszka Białego z Pomorską oraz ulica Nowodworska w Wituni, gdzie obok nawierzchni asfaltowej i nowych latarni ulicznych powstanie w latach 2022/23 ścieżka rowerowo spacerowa na całym odcinku z kładką dla pieszych przy moście PKP przy zbiegu ulic Witosa i Starodowrcowej w Więcborku.

Jestem inicjatorem przebudowy więcborskiego Rynku i Promenady oraz przebudowy plaży miejskiej w Więcborku i budowy nowego więcborskiego targowiska miejskiego w ramach porozumienia programowego jakie zawarłem z burmistrzem Więcborka Pawłem Toczko jako kandydat na burmistrza Więcborka . Jestem inicjatorem w PINB Sępólno Kr legalizacji i wymuszonych remontów wszystkich dróg kategorii gminnej i powiatowej w Więcborku i w gminie Więcbork Jako prezes KBS Więcbork i jego założyciel w III RP i doprowadziłem do zwrotu ze Skarbu Państwa na rzecz Gminy Więcbork całego lasku miejskiego w Więcborku o pow 11 ha z obiektami brackimi dla miasta i KBS Więcbork !!!

Jestem inicjatorem gazyfikacji ziemnej Więcborka, którą wywalczyłem w Rządzie RP Pani Beaty Szydło i w PSG Warszawa. Wykonano już dokumentacje techniczną stacji redystrybucji gazu ziemnego LPG oraz 19 kilometrową sieć przebiegu gazociągu na wszystkich ulicach Więcborka. W 2023 r. zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie prac budowlanych i kładzenia instalacji gazowych w Więcborku. W ramach gazyfikacji ziemnej Więcborka zostanie ułożony w 2023 roku nowy asfalt i chodniki na ulicach Wyzwolenia i Hallera w Więcborku.

Jestem inicjatorem rewitalizacji linii kolejowej nr 281 relacji Oleśnica – Więcbork – Chojnice wraz z rewitalizacja stacji i dworca PKP Więcbork. Wywalczona przeze mnie inwestycja została zaakceptowana przez Rząd RP w programie utrzymaniowym i w Rządowym Programie Kolej+. Ponadto PKP PLK SA i Rząd RP zaakceptowali w studiach wykonalności przebudowę LK 281 i jej elektryfikacje na dwóch torach na odcinku Gniezno - Nakło n/not - Więcbork - Chojnice w ramach przewozu kolejowego towarów do polskich portów i w przeciągu pięciu lat inwestycja ta zostanie zrealizowana na LK nr 281 z przebudową peronów i stacji PKP Więcbork oraz ciągłą wymianą podkładów na całym 150 km odcinku. Prace te ruszyły w 2022 roku i zakończą się w 2023 r.

Promuję Więcbork i okolicę od niespełna 30 lat w różnych formach publicystycznych i wydawniczych oraz artystycznych oraz w mojej gazecie więcborskiej jako redaktor naczelny juz ponad 10 lat. Doprowadziłem do utworzenia 10 miejsc pamięci narodowej na mogiłach zacnych mieszkańców Więcborka oraz żołnierza AK Zbigniewa Madeja. Doprowadziłem z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy do utworzenia setek kart zabytkowych na obiektach zabytkowych w Więcborku i i Gminie Więcbork oraz do utworzenia kart zabytkowych dla wszystkich grobów na cmentarzach, ewangelickim, parafialnymi i komunalnym w Więcborku. To samo dotyczy pozostałych cmentarzy w gminie Więcbork z cmentarzem żydowskim w Wituni i terenem byłej synagogi w Więcborku. Obecnie powstają w 2020 r. karty zabytków dla nagrobków na cmentarzu parafialnym w Więcborku.

Wywalczyłem, u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy uznanie za zabytki i skatalogowanie dwóch linii kolejowych nr 240 na całym odcinku Złotów – Więcbork – Świecie n/Wisłą wraz ze stacjami, mostami i budynkami dworcowymi. To samo dotyczy linii kolejowej nr 281 na całym odcinku Oleśnica – Więcbork – Chojnice, która dzięki mnie wraz z stacjami i całą infrastrukturą jest zabytkiem techniki od 2014 roku !!! Byłem też kandydatem na Posła RP w 2015 r. i pokonałem 155 kandydatów w milionowym okręgu bydgoskim, plasując się na 52 miejscu. To tylko mikron tego co dla Więcborka i Polski zrobiłem w swoim dotychczasowym życiu.

Jestem inicjatorem i wnioskodawcą przebudowy ulic Wojska Polskiego, Dworcowej w Więcborku oraz ulicy Nowodworskiej w Wituni po wywołanych na mój wniosek nakazach pokontrolnych PINB w Sępólnie Kr. Ulice Dworcowa i Słoneczna zostały przebudowywane i powstały tam nowe chodniki z nawierzchnią asfaltową i oświetleniem ulicznym, a przebudowa ul. Nowodworskiej w Wituni posiada już dokumentacje techniczną i jest po przetargu. To właśnie z mojej inicjatywy i po wywołanych na mój wniosek nakazach pokontrolnych PINB w Sępólnie Kr przebudowano już z chodnikami więcborskie ulice: Wojska Polskiego, Strzelecką, Dworcową, BOWID, Stary Rynek, Parkową, Słoneczną, Orlą, Dolną, Pomorską, Pocztową, Szlaku Bursztynowego, Leszka Białego, Powstańców Wielkopolskich, Mickiewicza, Brzozową, Świerkową, Kwiatową, Wierzbową, Tartaczną i Cichą, 28 Stycznia oraz Ogrodową, Runowską, Witosa, Nowodworską  w Wituni.

Doprowadziłem do zamontowania setek latarni ulicznych na nieposiadających oświetlenia ulicznego ulic Więcborka i gminy Więcbork. W 2020 r. wywalczyłem w Enei Oświetlenie remont i wymianę l zdewastowanych 50 letnich latarni ulicznych i słupów oświetleniowych z okablowaniem na ul. Gen. J. Hallera w Więcborku oraz wymianę wszystkich latarni ulicznych z słupami oświetleniowymi i okablowaniem na ulicach Gdańskiej i  Pocztowej  Więcborku. Prace te  zostały wykonane w grudniu 2020 r. Kolejna wymiana słupów i zdewastowanych latarni na ul. Mickiewicza w Więcborku przez Enea Oświetlenie nastąpiła po moich skutecznych interwencjach w 2021 r. Również z mojej inicjatywy po licznych interwencjach w WINB i NIK zamontowano w mieście i gminie Więcbork setki lamp oświetleniowych na nieoświetlonych ciemnych ulicach. W 2020 i 2022 roku po kolejnej skutecznej interwencji z mojej strony kolejne nowe słupy energetyczne z oświetleniem ulicznym pojawiły się na więcborskich ulicach Korczaka, Widokowej, BoWiD, Dworcowej, Al 600 - lecia, Szkolnej, Górnej oraz na ulicach Wincentego Witosa i Nowodworskiej w Wituni gmina Więcbork. Nadal brak oświetlenia ulicznego na więcborskich ulicach Piastów, Henryka Brodatego, Mieszka II Lamberta, Sosnowej, Brzozowej, Spacerowej, Henryka Pobożnego oraz cześci ulic Gdańśkiej, Powstańców Wielkopolskich, Wyzwolenia i Ogrodowej.

Dziękuję szanowni mieszkańcy miasta i gminy Więcbork za ogromna falę poparcia dla mojej osoby i setki głosów oddanych na mnie na burmistrza Więcborka Tomasza Romana Bracka z 6% poparciem dla mnie w całym mieście i gminie Więcbork w zakończonych 21. 10. 2018 roku wyborach samorządowych w Polsce !!! Działam dalej na rzecz pomyślności Polski i regionu więcborskiego, a jeżeli ktoś mówi, że to mało to niech zrobi więcej, ja chętnie takiej osobie pogratuluję. Po mojej wygranej w SKO Bydgoszcz 20 maja 2020 r. znak sprawy SKO-4111/599/20 kwota dla opiekuna niepełnosprawnej osoby dorosłej wzrosła z 620 zł. w cyklu comiesięcznym do kwoty 1830 zł ze spłatami i to dożywotnio ! 

Podczas mojego spotkania z Prezydentem Polski Panem Andrzejem Dudą 8 stycznia 2019 r. w Człuchowie usłyszałem publicznie od pana Prezydenta takie słowa, gdy podziękowałem za Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski Prezydent Polski Pan Andrzej Duda powiedział,, to ja Panu dziękuję za to wszystko co Pan zrobił dla Polski Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski czeka na Pana Panie Tomaszu. Tego dnia Prezydent Andrzej Duda był też w prezydenckim mieście Więcbork, które bardzo mu się spodobało co wyraził w rozmowie ze mną tego dnia.

W 2023 roku Więcbork obchodzi 103 lat odzyskania niepodległości co miało miejsce 23 stycznia 1920 r. kiedy to Generał Józef Haller i Armia Pomorze wyzwoliły Więcbork, a mój pradziadek Jan Bracka udostępnił tego dnia własny dom na Urząd Miejski w Więcborku na Rynku tworząc w nim wolna Polskę jako radny pierwszej kadencji i członek Zarząd Miasta Więcbork w całej II RP. W okresie międzywojennym Więcbork stał się drugim Belwederem z kompleksem rezydencji Prezydenta II RP Ignacego Mościckiego i Rządu RP z pałacach w Runowie Młyn i w zamku w Runowie Kr. oraz w Stebionku ówczesna gmina Więcbork.W dniu 7 sierpnia 2020 r. odeszłą przed czasem za sprawą niezdrowej służby zdrowia do Pana Boga moja ukochana Mama śp Renata Bracka, której dedykuje całe moje życie i wszystkie moje sukcesy oraz ordery i odznaczenia, dziękując za życie i dobre wychowanie !!!

W 2022 r. rozpoczął się wywalczony przeze mnie remont linii Kolejowej nr 281 od Chojnic przez Więcbork do Nakła nad Notecią. Do grudnia 2022 r. przebudowano peron stacji PKP Więcbork i wybudowano nową linię kolejową nr 281 od Więcborka do Runowa Kraj i od Kcyni do Studzienek za 17 mln złototych i to jest mój ogromny sukces !

Za sprawą wsparcia 10 000 000 zł. przez Rząd RP zaczęła się w 2022 r. przebudowa całej ulicy Dworcowej w Więcborku oraz ulicy w Runowie Kr. i drogi Runowo Kr. - Puszcza - Klarynowo z częścią ulicy Powstańców Wielkopolskich. W mieście i gminie Więcbork budowane są światłowody na ponad 100 km wraz z siecią 5G. Przy szkole Podstawowej w Sypniewie powstaje boisko wielofunkcyjne przy wsparciu Rządu RP.

Został zakończony kolejny przetarg na przebudowę drogi powiatowej relacji Więcbork - Nowy Dwór, gdzie obok nowego asfaltu powstanie ścieżka rowerowo - spacerowa z oświetleniem ulicznym oraz kładka dla pieszych na moście kolejowym w Więcborku z mini rondem u zbiegu ulic Nowodworskiej i Witosa w Wituni. Inwestycja jest dofinansowane przez Rząd RP w kwocie 12 441 703,59 PLN                          

W lipcu 2022 r. został ogłoszony w ZDW Bydgoszcz kolejny przetarg na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 241 od Więcborka przez Zabartowo do Wiela, a jeszcze w tym roku zostanie przebudowana przez ZDW Bydgoszcz DW 241 na ulicach Wyzwolenia           Gen. J. Hallera w Więcborku wraz z skrzyżowaniem przy zbiegu DW 241 i 189 w Więcborku.Inwestycja została zrealizowana w grudniu 2022 r.                                            

Warto odwiedzić Więcbork, warto zainwestować w Więcbork i jego dalszy rozwój. Warto zainwestować w więcborską turystykę poprzez budowę kolejnych ośrodków wczasowych, moteli, hoteli i pensjonatów. Należy niezwłocznie rozpocząć budowę obwodnicy Więcborka na co wywalczyłem w 2017 r. w Urzędzie marszałkowskim w Toruniu 26 000 000 złotych ! Obecnie trwa postępowanie administracyjne na rzecz wydania decyzji środowiskowej dla obwodnicy Więcborka z trzema rondami parkingiem dla tirów, które od styczna 2021 r. prowadzi na zlecenie ZDW Bydgoszcz Urząd Miejski w Więcborku. To postępowanie zakończy się w 2023 roku, po czym nastąpi opracowanie dokumentacji technicznej  i ogłoszony zostanie przetarg na budowę obwodnicy Więcborka. W załączony linku mapa przebiegu obwodnicy Więcborka – https://www.obwodnica-wiecborka-konsultacje.com/plan-orientacyjny  

W ramach Polskiego Ładu Rządu PiS planowane są w 2023 r. kolejne inwestycje w MiG Więcbork w tym budowa trzech ścieżek rowerowych przy DW 241 od fabryki Gabi Meble do rodna przy ul. Wyzwolenia w Więcborku. Kolejna ścieżka rowerowo spacerowa powstanie do rodna przy ul. Wyzwolenia w Więcborku do wsi Runowo Kr oraz trzecia ścieżka rowerowo - spacerowa wokół Jeziora Więcborskiego Młyńskiego.

Również w ramach Polskiego Ładu postanie w 2023 roku nowa droga do stacji redystrybucji gazu ziemnego i LNG przy ulicy Wyzwolenia z nową drogą z chodnikami przy ul. 28 Stycznia w Więcborku. W 2022 r. powstanie też kanalizacja sanitarna przy ul. Potulickich, Zamkowej i Biskupa Andrzeja Zebrzydowskiego w Więcborku wraz z remontem wodociągów miejskich w Więcborku i wsi Pęperzyn gmina Więcbork.

Od trzech lat wykonywane są na mój wniosek do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Bydgoszcz karty wszystkich zabytkowych nagrobków na Katolickim Cmentarzu Parafialnym w Więcborku, który uratowałem od zniszczenia i zapomnienia ! Również w 2022 r. został wykonany na mój wniosek remont kaplicy grobowej rodu Konkiel na Cmentarzu Ewangelicko - Katolickim w Więcborku.

Również w 2023 roku został skatalogowany na mój wniosek jako zabytek z historycznym opisem kompleks Zakonu Sióstr Ewangelickich Diakonistek i rezydencji Prezydenta II RP prof. Ignacego Mościckiego i Rządu II RP na przedmieściach Więcborka w pałacach w Runowie Młyn i w zamku w Runowie Kraj. gmina Więcbork. To samo stało się z przedwojennym Magistratem Więcborka w II RP w domu Jana Bracka, który uzyskał na mój wniosek kartę zabytku z opisem Magistratu Więcborka i siedziby Rady Miejskiej w II RP, po 78 latach zatajania tego faktu przez władzę miejskie Więcborka.

Odniosłem ogromny sukces w Zarządzie PKP PLK SA w Warszawie, który po 20 latach mojej walki o uratowanie LK nr 281 uwzględnił w 2021 r. mój wniosek w sprawie rewitalizacji i elektryfikacji na dwóch torach 150 kilometrowego odcinka linii kolejowej nr 281 na odcinku Gniezno - Więcbork - Chojnice z remontem wszystkich stacji i dworców na całym 150 km. odcinku LK 281, której remont utrzymaniowy już się rozpoczął w 2022 r.

Również po mojej 20 letniej walce ogłaszam, że miasto Więcbork zostanie zgazyfikowane na 18 kilometrach 80 ulic przez PSG Bydgoszcz Więcborka w 2023 roku, a w 2024 roku rozpocznie się budowa 6 kilometrowej Obwodnicy Więcborka z trzema rondami i wagą dla tirów !

Miasto i Gmina Więcbork otrzymał od Rządu PiS Premiera Morawieckiego 10 896 500 złotych. Źródło informacji i kwoty w załączonej tabeli w artykule – https://www.gov.pl/web/premier/100-proc-samorzadow-otrzymalo-bezzwrotne-dofinansowanie-w-ramach-ii-edycji-rzadowego-programu-inwestycji-strategicznych?fbclid=IwAR3tgbwp4leKhs9LE96aWn12Poy5BafTQRSUO5zO2WifqdMjKwlRz-PGjWI

1.Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta i gminy Więcbork– kwota dofinansowania 4.987.500,00 zł.

W skład zadania które zostanie zrealizowane w 2023 roku wchodzi:

Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową 2 zbiorników retencyjnych (fundamenty pod zbiorniki wraz z ich montażem)  oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Więcbork. W skład infrastruktury wchodzi m.in montaż ostojnika wód popłucznych, wymiana instalacji i urządzeń technologicznych np. uzdatniania wody, instalacji wodno-kanalizacyjnej, pompowni oraz pozostałej sieci wodno-kanalizacyjnej i instalacji energetycznej przyobiektowej. Zadanie obejmuje roboty branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej – kwota 2.700.000,00 zł.

Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika retencyjnego (fundament pod zbiornik retencyjny wraz z jego montażem) oraz  z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Pęperzyn. W skład infrastruktury wchodzi m.in. przebudowa ostojnika wód popłucznych, wymiana instalacji i urządzeń technologicznych, instalacji i urządzeń elektrycznych, sterowniczych i wodno-kanalizacyjnych. Zadanie obejmuje roboty branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej – kwota 900.000,00 zł.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, tłocznią, wewnętrzna linią energetyczną oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną w ulicach: Potulickich, Zamkowej i Biskupa A. Zebrzydowskiego w Więcborku. Sieć kanalizacji sanitarnej zostanie wybudowana w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym z rur PCV o średnicy fi 160 i fi 200 oraz PE fi 110 – kwota 1.400.000,00 zł

2. Budowa i przebudowa dróg wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na  terenie miasta i gminy Więcbork– kwota dofinansowania 5.909.000,00 zł,

W skład zadania które zostanie zrealizowane w 2023 roku wchodzi:

Budowa drogi gminnej ul. 28 stycznia w Więcborku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną ( m.in. siecią kanalizacji deszczowej, separatorem oraz kanałem technologicznym) oraz przebudowa skrzyżowania z drogą wojewódzką DW 241 ( ul. Wyzwolenia). W skład drogi wchodzi m.in.  część jezdna, chodniki, ścieżka pieszo-rowerowa, murki oporowe, wyniesienie skrzyżowania, zjazdy indywidualne w części pasa drogowego, oznakowanie pionowe i poziome, zieleń itp. Droga i skrzyżowanie budowane z kostki betonowej na podbudowie w obramowaniu z obrzeży i krawężników betonowych.       

Budowa drogi ul. Leśnej w Sypniewie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (m.in sieci kanalizacji deszczowej, separatora) oraz przebudowa zjazdu publicznego na DW 189. W skład drogi wchodzi m.in część pieszo-jezdna, zjazdy indywidualne w części pasa drogowego, oznakowanie pionowe, oświetlenie hybrydowe, zieleń itp. Droga i zjazd publiczny budowane z kostki betonowej na podbudowie w obramowaniu z obrzeży i krawężników betonowych.     

Budowa drogi do przyszłej stacji redystrybucji gazu ziemnego i skroplonego LNG w ramach gazyfikacji Więcborka na terenie dz. 369/19 i 391/1 w Więcborku oraz przebudowa zjazdu publicznego na drogę wojewódzką DW 241 (ul. Wyzwolenia). W skład drogi wchodzi m.in. część pieszo-jezdna, zjazdy indywidualne w części pasa drogowego, chodnik, utwardzenie skarp, ściek ażurowy, oznakowanie pionowe, zieleń itp. Droga i skrzyżowanie budowane z kostki betonowej na podbudowie w obramowaniu z obrzeży i krawężników betonowych.                                           

Budowa drogi Sypniewo Wybudowanie wraz z przebudową zjazdu publicznego na drogę wojewódzką DW 189 i budową niezbędnej infrastruktury technicznej (m.in oświetlenie hybrydowe). W skład drogi wchodzi m in. część jezdna, zjazdy indywidualne w części pasa drogowego, pobocze wzmocnione kruszywem łamanym, oznakowanie pionowe itp.). Droga i zjazd publiczny budowane z masy bitumicznej dwuwarstwowej, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej.     

Budowa drogi w Runowie Krajeńskim od km 0+272,19 do km 0+467,00. W skład drogi wchodzi m.in część pieszo-jezdna, zjazdy indywidualne w części pasa drogowego, chodniki, pobocze wzmocnione kruszywem łamanym itp.). Droga i zjazd budowane z kostki betonowej na podbudowie w obramowaniu z obrzeży i krawężników betonowych

 
Na filmie moja zapowiedz obecnych i planowanych inwestycji w mieście i gminie Więcbork
 

Gmina Więcbork otrzymała 14 lipca 2022 r. kolejne dofinansowanie z Polskiego Ładu Rządu PiS w kwocie 2 000 000 zł na budowę budynku świetlicy wiejskiej we wsi Witunia oraz przebudowę i rozbudowę istniejących świetlic we wsiach Jeleń i Pęperzyn wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Kolejne wsparcie Rządu PiS dla Więcborka z Polskiego Ładu dotyczy budowy skateparku o nawierzchni betonowej w kwocie 980 000 złotych.Inwestycje zostaną realizowane w 2023 roku.

Z mojej inicjatywy i organizacji X jubileuszowy Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych ,,Tropem Wilczym” odbył się 6 marca 2022 r. o godz. 12 w Więcborku. Bieg rozpoczął się przy katowni UBP i MO w Więcborku na Placu Jana Pawła II i dotarł na więcborską Promenadę do miejsca zabicia przez UBP Więcbork i Sępólno Kr. oficera AK Emila Cuprysia Żołnierza Wyklętego.
 
Przed rozpoczęciem biegu zostały złożone przeze mnie organizatora biegu Tomasza Romana Bracka kwiaty i zapalone zostały znicze pamięci przy katowi Komendy UBP i MO w Więcborku w przedwojennym Magistracie na Placu Jana Pawłą II oraz na pomniku Orła Białego i w miejscu zamordowania przez UBP PRL oficera AK kapitana Emila Cuprysia na więcborskiej Promenadzie oraz przy więzieniu stalinowskim i kolejnej katowni UBP w Więcborku przy ul. Pocztowej.
 
Czas w końcu po 78 latach milczenia na tablicę pamiątkową w tym miejscu i na katowni UBP i MO na Rynku w Więcborku oraz na Komunistycznym więzieniu UBP w Więcborku na ulicy Pocztowej Panie Burmistrzu o co już oficjalnie wystąpiłem do Urzędu Miejskiego w Więcborku i gdzie 6 marca 2022 r. dobiegł X jubileuszowy Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych ,,Tropem Wilczym”w Więcborku wraz ze mną jako dodatkowa niespodzianka na koniec biegu !
 
Wcześniej bieg dotarł ponownie z przed katowni UBP i MO w Więcborku na Cmentarz Parafialny w Więcborku, gdzie spoczywają Żołnie Wyklęci ofiary UBP i Więcborscy Sybiracy z 1945 r. w tym mój wujek sybirak Joachim Bracka, który uciekł sowietom z obozu koncentracyjnego w ZSRR w 1945 r, i przybył na pieszo do Więcborka by opowiedzieć światu o tej komunistycznej zbrodni ludobójstwa w PRL i ZSRR, Świat jednak milczał o tych zbrodniach 78 lat do dziś, kiedy przerwałem to milczenie !
 
Więcborski bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych ,,Tropem Wilczym” kolejny raz upamiętnił więcborskich sybiraków z 1945 r. spalonych żywcem w sępoleńskim kościele ewangelickim na Rynku i wysłanych z Więcborka i powiatu sępoleńskiego do obozów koncentracyjnych w ZSRR przez więcborskich i sępoleńskich zbrodniarzy komunistycznych w PRL 78 lat temu !
 
Trzeba też dodać, że Miasto i Gmina Więcbork w II RP to też to też siedziba kompleksu rezydencji Rządu i Prezydenta RP Ignacego Mościckiego w II RP w Pałacach w Runowie Młyn i Stebionku oraz w zamku w Runowie Krajeńskim, które w 2023 r. staną się zabytkami na mój wniosek.
 
 
Natomiast komunistyczna katownia i więzienie w piwnicach UPB i MO w Więcborku, gdzie rozpoczął się Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych ,,Tropem Wilczym” powstała w zrabowanym domu przez komunistów mojemu pradziadkowi Janowi Bracka w którym z jego woli w okresie międzywojennym II RP mieścił się Urząd Miejski w Więcborku z siedziba Rady Miejskiej od 1920 r. do 1939 r. której był radnym i członkiem Zarządu Miasta Więcbork z ramienia BBWR Marszałka Piłsudskiego od 1920 r. do samej śmierci 9 maja 1938 r.
 
Dziękuję wszystkim za udział w X jubileuszowym Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych ,,Tropem Wilczym”, który rozpoczął się 6 marca 2022 r. o godzinie 12 przy Komendzie i katowni UBP i MO w Więcborku odczytaniem listu od Prezydenta RP Andrzeja Dudy i zakończył się o godz. 13 w miejscu zabicia przez UBP PRL Więcbork i Sępólno Kr. oficera AK Emila Cuprysia na Promenadzie w Więcborku.
 
Dziękuję Policji Państwowej z Więcborka i Sępólna Kr. za zabezpieczenie trasy X jubileuszowego Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych ,,Tropem Wilczym” oraz wiecu pomarcia dla walczącej Ukrainy . Dziękuję za udział w biegu i wiecu poparcia dla walczącej o wolność Ukrainy jaki towarzyszył dzisiejszemu biegowi !
 
Cześć i Chwała Żołnierzom Wyklętym i Sybirakom z Więcborka z 1945 r. i współtwórcy II RP mojemu pradziadkowi Janowi Bracka oraz mojej ukochanej Mamie ś.p. Renacie Bracka, dzięki której jestem na tym świecie i pozyskałem tą cenną wiedzę oraz dobre wychowanie !
 
Natomiast 11 lipca 2022 roku odbył się wspaniały koncert Marka Piekarczyka w kinoteatrze MGOK  w Więcborku, po którym odznaczyłem Marka Piekarczyka medalem jubileuszowym X Biegu Tropem Wilczym AD 2022 za 71 letni bieg ku prawdzie i wolności również na polskich estradach na których zaczęliśmy naszą współpracę z TSA już 31 lat temu.

 

Niech Żyje Wolna Polska  !!!

 
Kawaler Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski
 
Kawaler Krzyża Wolności i Solidarności

http://tomaszbracka.eu/.../Tomasz-Bracka-Tomasz-Roman.../


 

Wersja do druku Generuj PDF
test